โครงการสัญลักษณ์ความปลอดภัย ในที่ทำงาน โดย นางสาวภิญญาภัทร พลศรี รหัส 580612040023

หลักการและเหตุผล

"โครงการสัญลักษณ์ความปลอดภัย ในที่ทำงาน"

 • ในแต่ละวันเราใช้ชีวิตในสถานที่ทำงานอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ หลายชั่วโมงที่ เราใช้ชีวิตในที่ทำงานทุกคนอย่างทำงานอย่างมีความสุขและปลอดภัย การที่เราจะทำแบบนี้ได้ส่วนหนึ่งเราต้องทำงานในสถานที่ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อน
 • การประปานครหลวงเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความมุ่งมั่น ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร ให้ทำงานด้วยความสุขและปลอดภัยเป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่3(พ.ศ.2555-2559) และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน พ.ศ.2554 เนื่องจากปัจจุบัน ภัยอันตราย อุบัติเหตุในที่ทำงานมีให้เห็นอยู่เป็นระยะ เช่นผู้ใช้น้ำเดินสะดุดบันไดล้ม ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน และย่อมส่งผลต่อทรัพยากรบุคคลและองค์กร อีกทั้งยังพบว่า พนักงานและลูกจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย
 • ดังนั้น "โครงการสัญลักษณ์ความปลอดภัย ในที่ทำงาน" เกิดขึ้นเพื่อ
 • ให้นายจ้างวางแผนบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในที่ทำงานสำหรับลูกจ้าง
 • เพื่อคุ้มครองลูกจ้าง ให้มีความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน และเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ผู้ที่มาเยี่ยมและลูกค้าทั่วไป

วัตถุประสงค์โครงการ

 • 1.เพื่อคุ้มครองและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้แก่พนักงานและลูกค้า
 • 2.เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และความเข้าใจและความปลอดภันในที่ทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปฏิบัติงาน

พื้นที่/สถานที่

สำนักงานประปาสาขาพญาไท

ระยะเวลา

5 สัปดาห์

วิธีการดำเนินงาน

 • 1.งานวางแผน(ประชุม)
 • -นัดหมายทีมงาน
 • -ประชุมสร้างความเข้าใจ
 • -แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • 2.งานป้ายสัญลักษณ์
 • -จัดซื้ออุปกรณ์
 • -ติดต่อร้านทำป้าย จัดทำป้าย
 • -ติดป้ายตามจุดต่างๆ
 • 3.งานทำแผ่นพับ/สื่อให้ความรู้
 • -หาข้อมูล
 • -จัดทำแผ่นพับ
 • -แจกแผ่นพับ
 • 4.งานอบรมสร้างความเข้าใจ
 • -อธิบายให้ความรู้และความเข้าใจ แก่หัวหน้างาน และพนักงาน
 • 5.งานประเมินผล
 • สัมภาษณ์ สอบถามความคิดเห็นและความเข้าใจ

แผนปฏิบัติงาน

งบประมาณ

 • เทปกันลื่น เหลืองดำ ราคา 745 บาท
 • เทปกันลื่น เหลือง 890 บาท
 • เทปกันลื่นเขียว 639 บาท
 • เทปกันลื่น ส้ม 639 บาท
 • งานป้าย แขวน 800 บาท
 • แผ่นเคลือบ 130 บาทรวม 3,843 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ

ส่วนกลางสำนักงานประปาสาขาพญาไท/ นางสาวภิญญาภัทร พลศรี

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

การสอบถามความรู้ ความเข้าใจ พึงพอใจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพื่อให้พนักงาน มีความรู้และเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยในที่ทำงาน
 2. ให้พนักงาน เห็นถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในโครงการ
 3. เพื่อให้พนักงานตระหนัก สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

Credits:

Created with images by paulbr75 - "exit sign sign direction"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.