Mustikat lisäsimme kollaasiin, koska niitä on hyvin Suomen metsissä. Laitoimme myös linnun, koska niitä näkyy useasti myös Suomen luonnossa.

Koen Suomen nykypäivänä kauniina, vahvatahtoisena ja rauhaisana paikkana. Suomen luonto on hyvin kaunista – esimerkiksi metsät, järvet ja muut vesistöt, pellot ja talvisin valkoiset maat. Suomen luonnossa tietynlaisella tavalla huokuu myös Suomen historia.

Näen Suomen 100-vuoden päästä hyvin kehittyneenä maana. Hyvin kehittyneenä maana tarkoitan sitä, että täällä olisi silloin paljon enemmän teollisuutta ja teollisuusalueita mitä nykyään on, ja täällä olisi suurkaupunkeja. Robotit hoitaisivat työt ja ihmiset vain laiskottelisivat. Maailma olisi epävakaa ja paljon uhkia olisi olemassa, esimerkiksi lisääntyneen teollisuuden haitat ympäristölle. Suomi olisi muuttunut paljon, täällä olisi saasteita ja enemmän liikennettä. Myös suomalaisten mielet olisivat suurimmaksi osaksi muuttuneet suomalaisuudesta ja itsenäisyydestä, niitä ei arvostettaisi enää niin paljon, valitettavasti.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.