ประวัติ ส่วนตัว ชื่อ ไอรดา บุราณคุณ 590114030055

ชื่อ ไอรดา บุราณคุณ 590114030055 กำลังศึกษา อยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันเกิด3 สิงหาคม 2451 เกิดวัน จันทร์ สีที่่ชอบ สีแดง สีชมพู สีเหลือง อาหารที่ชอบ บุฟเฟต์ แซลม่อน อาหารญี่ปุ่น งานอดิเรก ฟังเพลง เล่นอินเตอร์เน็ต โรงเรียนเก่าที่จบการศึกษา เทคนิควิมลบางซื่อ ที่อยู่ บ้านเลขที่58/15 ซ.ชินเขต2/32 เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง ถนน งามวงวาศ์น กทม 10210

Credits:

Created with images by Kapa65 - "cat female adidas"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.