บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ตำบล มหาสวัสดิ์ อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม

ลงเรือ ชมสวน เพลิดเพลินทุ่งบัวบาน สนุกสนานชมคลองมหาสวัสดิ์ ความสุขเล็ก ๆ ที่หาได้จากหมู่บ้านศาลาดิน
ความเป็นมาของบ้านศาลาดิน
 • บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ถึงวิถีชุมชนแห่งคลองมหาสวัสดิ์ ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี บ้านศาลาดินตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ โดยคลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้ เป็นคลองที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีนจึงมีผู้คนมาอาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ จึงทำให้เกิดเป็นชุมชนหลายชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนต้องมีการสร้างศาลาไว้เพื่อใช้ขึ้นลงเรือ โดยจะเรียกขานชื่อศาลานั้นๆ ตามลักษณะของแต่ละชุมชน ศาลาของคลองมหาสวัสดิ์นั้นมีทั้งสิ้น 7 ศาลา โดยหนึ่งในนั้น คือ ศาลาดิน
ความงามแห่งบ้านศาลาดิน
 • บ้านศาลาดิน เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสวนผลไม้มากมายหลากหลายชนิด เช่น มะม่วง หมาก ขนุน กระท้อน กล้วย มะละกอ รวมถึงส้มโอ ผลไม้ชื่อดังของจังหวัดนครปฐม ชุมชนชาวน้ำบ้านศาลาดิน เป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกบ การปลูกผักกระเฉดปลอดสารพิษที่นอกจากจะทำรายได้แล้วยังถือได้ว่าเป็นการกันตลิ่งอีกด้วย การทำไร่นาสวนผสมของบ้านศาลาดินที่ทำนาข้าว (นาหว่าน) และสวนผลไม้รวม นอกจากนั้นยังได้พบกับนาบัวบ้านศาลาดิน พร้อมวิธีการเก็บดอกบัว การทำนาบัว หรือ Lotus Farm เป็นแปลงสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล นาบัวถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้เกษตรกรอย่างมาก ชาวบ้านก็จะเก็บบัวกันในช่วงเช้าเพราะแดดไม่ร้อน บัวส่วนใหญ่ที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ “ฉัตรบุศย์ หรือ ฉัตรขาว”ที่ใช้ไหว้พระ ไม่มีเมล็ดบัวให้กินเหมือนบัวหลวง อีกทั้ง นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกิจกรรม พายเรือเก็บดอกบัวนาสวนกล้วยไม้ เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจที่หมู่บ้านแห่งนี้ เพราะเป็น นากล้วยไม้ที่มีการแต่งพันธุ์กล้วยไม้โดยเกษตรกรในชุมชน พื้นที่กว่า 12 เป็นกล้วยไม้ที่มีการแต่งพันธุ์ใหม่ชื่อ “ทัศนีย์” ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีผิวกลีบดูคล้ายกำมะหยี่ยามสะท้อนแสงดูสวยงามมาก
บทสัมภาษณ์
 • ผู้ให้ข้อมูล : ผู้ใหญ่ มนูญ (ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศาลาดิน)
 • จากการสอบถามข้อมูลจากลุงผู้ใหญ่ได้ใจความสำคัญดังนี้ จุดแข็ง : นาบัวบ้านศาลาดิน หรือ Lotus Farm เป็นแปลงสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล นาบัวถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้เกษตรกรอย่างมาก นากล้วยไม้ที่มีการแต่งพันธุ์กล้วยไม้โดยเกษตรกรในชุมชน พื้นที่กว่า 12 ไร่ เป็นกล้วยไม้ที่มีการแต่งพันธุ์ใหม่ชื่อ “ทัศนีย์” ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย สวนผลไม้มากมายหลากหลายชนิด จุดอ่อน : ยังไม่เป็นสถานที่นิยมสำหรับการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน โอกาส : เป็นการสร้างโอกาสสำหรับกลุ่มแม่บ้าน และเกษตรกร สำหรับการสร้างรายได้ อุปสรรค : ระยะทางเข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้ค่อนข้างไกล และอยู่ในชนบท
แหล่งท่องเที่ยวบ้านศาลาดิน
 • นาบัวลุงแจ่ม มีบริการพายเรือเที่ยวในนาบัว ส่วนใหญ่เป็นบัวพันธุ์ “ฉัตรขาว” เอาไว้บูชาพระ
 • สอนการพับกลีบดอกบัว
 • บ้านฟักข้าวขนิษฐา
 • สวนกล้วยไม้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและการขยายพันธุ์ของกล้วยไม้
 • การแปรรูปผลผลิตการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เช่น การทำข้าวตังจากข้าวซ้อมมือและข้าวไรซ์เบอรี่
 • สอนการทำข้าวตัง
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • บริการล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์
ผู้ประสานงาน
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม 0-34340-023
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล 0-2441-0376
 • ผู้ใหญ่ มนูญ 081-495-9091

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.