โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรในสถานศึกษา โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และโครงการปลูกป่าวังจันทร์ ระยอง

สถานที่แรก คือ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็นโรงเรียนสำหรับผู้พิการ มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสายอาชีวศึกษา สถานที่มีการออกแบบเพื่อผู้พิการเป็นอย่างดี สามารถใช้รถเข็นได้อย่างสะดวกสบาย

เดินทางต่อถึงระยอง สถานที่ต่อมา คือ สถาบันวิทยสิริเมธี เป็นสถาบันที่เปิดสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ด้วยสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนและการวิจัย พร้อมเครื่องมือในการเรียนและวิจัยที่ทันสมัยมาก สามารถพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ต่อมา อยู่ในพื้นที่เดียวกับสถาบันวิทยสิริเมธี คือ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมปลาย เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนมีความพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมและเครื่องมือในการเรียน และเน้นให้นักเรียนได้เรียนจากการปฏิบัติและทดลองจริง เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจได้อย่างแท้จริง

และสถานที่สุดท้าย คือ โครงการปลูกป่าวังจันทร์ เป็นโครงการที่จัดตั้งเพื่อเผยแพร่การอนุรักษ์และรักษาป่าไม้ ภายในโครงการมีนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านป่าไม้ กิจกรรมการปลูกผักและการทำปุ๋ยหมัก รอบๆมีการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพของพื้นที่ที่มีการบุกรุกป่าไม้ในอดีตด้วย

การศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้เราได้เห็นวิธีการและการดำเนินงานในหลายๆด้านของแต่ละสถานที่ ถือเป็นการเปิดมุมมองใหม่สำหรับการศึกษาในรายวิชาพัฒนาหลักสูตรได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณครับ

นิรัติศัย หุ่นหล่อ 57030448 ครุฯสถาปัตย์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

Created By
Nirattisai Hunlour
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.