DUMB WAYS TO DIE

Deze game gaat over allerlei verschillende domme manier waardoor je dood kan gaan. De bedoeling is om de verschillende scenario's te overleven. Dit doe je door te swipen, tappen, blazen en je telefoon/tablet heen en weer te bewegen.

Hier zit je op een dolfijn, je moet je telefoon heen en weer bewegen zodat je er niet af valt.
Hier moet je de piranha's weg "flicken" om te zorgen dat ze je niet op gaan eten.
Hier moet je je telefoon heen en weer bewegen om het mannetje recht op te laten staan.
Hier moet je je vinger op het scherm houden, zodra het lijntje uitkomt in het zwembadje moet je los laten, als het mannetje buiten het zwembad valt ben je af.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.