Kabanata 27 ang estudyante at ang prayle

Pinatawag ni Padre Fernandez si Isagani para mapag usapan ang paraan ng pag tutro ng mga padre sa mga filipinong estudyante

Sinabi ni Isagani na ang mga Prayle ay di nag bibigay ng sapat na kaalaman o pagtuturo sa mga filipinong estudyante. Ginamit itong paraan upang hindi maging malaman ang pag iisip ng mga estudyante at mapag rebelde. Lalayo sila sa ideya ng pag hanap ng kalayan. Sinabi niya rin na ang mga nag iibig para sa magandang edukasyon ay inaakusa bilang isa filibustero at rebelde

Isyung Panlipunan

Pag-abuso ng mga guro

Pagtaas ng Tuisyon

Credits:

Created with images by giovannacco - "cellular education classroom"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.