ซิ้ม รัตติกาล สง่างาม 5704600281

เลือกใช้ Font นี้เพราะอ่านได้ง่ายสบายตาเรียบง่าย เลือกใช้สีดำเพราะชอบสีดำตัดกับสีพื้นหลังของรูปมองเห็นได้ชัด

ทำให้รู้จักการใช้งานของโปรแกรม Adode inDesign และรู้จักเครื่องมือต่างในการใช้งานได้มากขึ้นจากการได้เรียนในเทอมนี้ และโปรแกรมี้ก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานร่วมกับวิชาอื่นๆในการทำงานส่งได้ด้วย

ที่เลือกตัวการ์ตูนตัวนี้เพราะว่าชอบ Snoopy เป็นตัวการ์ตูนที่ดูเรียบง่ายน่ารัก จึงเลือกมาทำงานชิ้นที่ แต่ด้วยข้อมูลที่น้อยเลยทำให้งานที่ทำออกมามันดูไม่ค่อยจะเหมือนอักษรล้อมภาพเท่าไร

การรณรงค์ของกลุ่มนี้ก็คือ อย่าเข้าห้องเรียนสายหรืออย่ามาสายนั้นเอง เพราะทุกวันนี้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนั้นส่วนมากชอบเข้าห้องเรียนสายจากหลายๆสาเหตุ จึงทำให้เรียนไม่รู้เรื่องเพราะฟังที่อาจารย์สอนไม่ทันและทำให้มีผลต่อคะแนนด้วยเช่นกัน จึงทำการรงณรงค์นี้ขึ้นมาเพื่อโน้มน้าวให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลาเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องเข้าใจที่อาจารย์สอน ทำข้อสอบได้และมีคะแนนที่ดี

งานชิ้นนี้ทำให้ได้รู้เครื่องมือหรือการใช้งานของโปรแกรมAdobe indesignและก็ทำให้รู้จักการทำผับแผ่นที่ง่ายขึ้นสามารถนำเอาความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ในตอนทำงานหรือเป็นประโยชน์อย่างอื่นได้

การรณรงค์ของกลุ่มนี้ก็คือ อย่าเข้าห้องเรียนสาย เพราะนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนั้นชอบเข้าห้องเรียนสาย จึงทำให้เรียนไม่รู้เรื่องเพราะฟังที่อาจารย์สอนไม่ทันและทำให้มีผลต่อคะแนนด้วย จึงทำการรงณรงค์นี้ขึ้นมาเพื่อโน้มน้าวให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลาเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องเข้าใจที่อาจารย์สอน ทำข้อสอบได้และมีคะแนนที่ดี

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.