Loading

Jaar van Johan van Veen onderdeel van Stichting Blauwe Lijn

Op de vooravond van de watersnoodramp - 31 januari 2019 - start het eerste themaproject van de Stichting Blauwe Lijn met verschillende deelprojecten in samenwerking met betrokken partijen, waaronder de TU Delft, Hogeschool Rotterdam en Rijkswaterstaat

Dit project is erop gericht om de kennis van dr. ir. Johan van Veen te borgen, bij elkaar te brengen, te bestuderen en verder te ontwikkelen tot nieuwe visies en innovaties. Wij maken de verhalen en kennis zichtbaar en beleefbaar voor studenten, experts en het geïnteresseerde publiek

De huidige klimaatproblemen en de gevolgen daarvan - zoals de zeespiegelstijging - brengen ons terug naar het verleden, naar de Nederlandse ingenieurs en waterbouwers - zoals onder andere ir. Cornelis Lely, Andries Vierlingh, Jan Adriaenszoon Leeghwater en dr. ir. Johan van Veen. Zij bedachten innovatieve plannen en ideeën, zij vormen de grondleggers en inspiratoren voor het huidige waterveiligheidsbeleid. De kennis van Johan en de andere ingenieurs en waterbouwers brengt de Stichting Blauwe Lijn bij elkaar, zij maakt deze kennis en verhalen zichtbaar en beleefbaar voor studenten, experts en het grote publiek en versterkt kennisontwikkeling en innovaties voor de Nederlandse en buitenlandse Delta's.
In de kern van ons verleden liggen de parels van morgen

in samenwerking met HatsiekiedeeTV en Newton Films heeft de Stichting Blauwe Lijn een eerste trailer voor de documentaire Blauwe Lijn gemaakt. De intentie om de documentaire Blauwe Lijn in het najaar/winter te presenteren.

Kennisborging

oude documenten en verhalen van dr. ir. Johan van Veen gaan wij bij elkaar brengen vanuit verschillende archieven en bronnen. Documenten worden digitaliseert en toegankelijk gemaakt voor geïnteresseerden
Ouderkerk aan de IJssel, waar dr. ir. Johan van Veen tijdens de Watersnoodramp een onopgemerkte maar grote bijdrage heeft geleverd om de dijk te dichten met schepen en een ramp naar het achterland te voorkomen
In een van zijn vele notitieboeken schreef Johan zijn actie in de nacht bij Ouderkerk aan de IJssel (bron: familiearchieven)
Vertaling uit dit notitieboekje van Johan van Veen opgeschreven over zijn inzet bij Ouderkerk aan de IJssel (1-2-1953)

Blz. 1. na tel. met de Vries die niet wil dat hij gaat. Om 10 u bij ouderkerk over zeer zwaar beschadigde dijk en in felle storm en regen. Bij Gou.broek boerenzoon, student in Delft: "Hé. ir vV, U hebt nog net verleden Donderdag een lezing gehouden voor Pract.Studie in Delft en gezegd dat dit de slechtste dijk van 't land was die op doorbreken stond. Nu is 't zover!" Binnenkant dijk overal verticaal. In Ouderkerk een waterval. Water uit de rivier getild door storm. Boeren met handen in de zak. Hé, Wie is hier baas? Wie heeft de leiding? Antw: van Baas van Meelfabriek die het wanhoopspeil nabij was. We zijn allemaal de Baas. "De dijk moet dicht". Ja, wat stelt men voor? een schouderophalen, een boertje op klompen keek me in 't gezicht en schudde vele malen het hoofd: "Het lukt niet meer jong, Het lukt niet meer".Iemand: Er zouden schepen in moeten. Ik: We moeten puin hebben, die kerk kan desnoods omver. (v. Oijen accoord). Waar telef? Alles kapot. Ik terug met auto naar Spreeuwenhoek en de Vries gebeld bij politie. Zeer bezwaarlijk telefoneren. Ik: kun je 2 schepen steen om in gat te laten zinken? Perplexheid. Kun je zorgen voor dynamiet? Gelukkig brak de lijn af. Voordat ik uit Ouderkerk ging was er een kwiek jongmens op een fiets bij mij gekomen: "Mag ik voor U wat schepen zien te halen?" Antw: "Als een haas!" Bij terugkomst omstreeks 11 1/2 u waren er 2 schepen voor 't gat. Met branders werden er gaten in gebrand. De schepen hielpen niet tegenstroom, maar 't water was nu goed aan 't zakken. 3 1/2 m laagwater verwacht. De overkant (Ouderkerk dorp) wierp betonnen oeverstenen op de kruin van het oud kleidijkje dat de overlaat vormde. Kruin ongeveer 2m.Ik liet de betonnen stoepjes aanrukken. Met succes bouwden ook wij nu vooruit. Gat was 45 m. De boeren: "Meneer, ik hoor dat u wilt het kerkje springen. Mijnheer, U neemt onze stoepjes weg, nu kunnen we niet meer op de dijk komen.". Ik: "Wat willen jullie liever, verzuipen of je stoepje kwijt". Ze dropen af.Zandzakken! Waar is Baas? vroeg ik. Na 5 min. een jongeman, kennelijk was mijn vraag snel doorgegeven. "Ik heb zandzakken thuis". Ga ze gauw halen en vullen. Heb je een vrachtauto? Ja, Binnen 1/2 uur kwam de wagen. Intussen ook een militaire wagen met zandzakken. Nu, omstreeks 1 u zowat 10 m op het kruintje. ..... Een aannemer Verhoeven nam 't werk over : "Ik ben gestuurd om U af te lossen".Om 6 u weer thuis. Maris blij met resultaat. "Geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood". JvV

Meer verhalen en ervaringen van Johan van Veen staan in het persoonlijke dagboek van dr. ir. Johan van Veen (bron: familiearchieven)
Er ligt nog veel kennis van Johan in het Nationale Archief en in de privé archieven van familieleden van Johan van Veen - die eenmaal bij elkaar gebracht - nieuwe inzichten of inspiratie kunnen bieden voor de toekomstige plannen voor de Delta
Interessant is het verhaal van Johan. Zijn persoonlijke dagboek leert ons veel over zijn ervaringen en plannen. We gaan met onderstaand fragment terug naar 1919. Het jaar waarop hij afstudeerde aan de TU Delft, dit jaar 100 jaar geleden.

"In 1919 kreeg ik mijn eerste betrekking. In Januari was ik door het eindexamen te Delft gekomen en in April kwam ik in functie als “tijdelijk ingenieur van de Provinciale Waterstaat in Drenthe”. Ik weet nog alles precies. Met waarlijk grootsche bedoelingen en plichtsbesef begon ik mijn werk. Ik had goed gestudeerd, maar studie beschouwde ik als de voorbereiding, de hindernis waarover men heen moest hippen, en nu kwam dan het groote leven zelf! Ik voelde een energie en werklust om bergen te verzetten en hield mij steeds voor, dat om te kunnen slagen in de wereld, men een goed begin moest maken. “Een goed begin is den daalder waard” en een goed begin zou ik vast en zeker maken. Was ik niet handig en flink? Kon ik niet alles, als ik wou? Had ik niet een prachtbetrekking om mee te beginnen? De bezieling was er zeker en het kunnen was er ook, blij werd opgedragen de “oude vaart” op te meten, te beginnen bij Deddens Brug (Uffelte). Ik moest in Dwingeloo gaan wonen en kreeg een echte opzichter en mocht twee arbeiders kiezen. Ik moest een veelhoeksnet langs de rivier leggen en een kaart 1:1000 maken. Goed dat zou ik. Meten had ik meer gedaan en niemand kon mij dat houden. Te Delft noemde men mij het “wondermensch”, dat alles veel vlugger kon dan een ander en alles alleen deed bovendien.

Na zijn studie begon Johan bij de Provinciale Waterstaat van Drenthe. Later zou hij bij Rijkswaterstaat werken, 30 jaar lang als hoofdingenieur van de studiedienst Zeearmen, benedenrivieren en kusten (later benedenrivieren), was lange tijd secretaris van de Deltacommissie en werd Hoofdingenieur Directeur. Hij kan gezien worden als de vader van het Deltaplan, Europoort en Eemshaven. (bron: wikipedia)

Kennisontwikkeling en innovatie

We gaan onderzoek doen naar de bijeengebrachte kennisdocumenten, waarbij de huidige en toekomstige context wordt meegenomen. Met inter- en multidisciplinaire teams - bestaande uit experts, studenten, oud-ingenieurs en waterbouwers - zal verder nagedacht worden over verdergaande visie's en ideeën benodigd om het wassende water "het hoofd" te bieden in de toekomst.
Wessel van Pul, student Watermanagement Hogeschool Zeeland, onderzocht als eerste student - onderdeel van de Stichting Blauwe Lijn - in 5 maanden het "vergeten" verlandingsplan (foto bij het Nationaal Archief, voorjaar 2018)
Scan van het Verlandingsplan van Johan van Veen (bron: Nationaal Archief)
Het Deltaplan kwam van de hand van Johan van Veen - velen weten dit niet. Wat men ook niet weet is dat veel publicaties, plannen, ideeën en uitwerkingen - onbekend en vergeten - in archieven liggen, waaronder het Nationaal Archief en familiearchieven.
Plannen voor Dordrecht van Johan van Veen zullen vanaf februari 2019 door een 4e jaars student van de Hogeschool Rotterdam worden onderzocht. Hieruit volgt een advies of deze plannen waardevolle elementen bevatten voor de toekomstige Delta.

Zichtbaarheid en beleving

De verhalen en kennis van de oud-ingenieurs en waterbouwers komen tot leven als het zichtbaar, tastbaar en een beleving kan zijn. Met toertochten en excursies, tentoonstellingen en films wordt de "blauwe Lijn" zichtbaar en inspireren om tot nieuwe inzichten en plannen te komen met elkaar
Met beeldverhalen, korte films, filmreportages, tentoonstellingen en documentaires laten we de verhalen tot leven komen voor een groter publiek

Zelf het voormalige werkveld van Johan van Veen ervaren en de Delta van nu leren kennen?

Met een boot, bus of wandelend trekken we de Delta in, een mooie uitgestippelde route en met elkaar beleven wat er in de Delta allemaal is gedaan om het waterveiling, natuurlijk en leefbaar te maken. Op deze unieke manier kan je met de Blauwe Lijn-tochten kennis nemen van de ideeën en innovaties uit het verleden, heden en voor de toekomst. Ter plekke met elkaar nieuwe plannen bedenken, toetsen en bespreekbaar maken.

Impressie van de historisch en waterrijke Delta
Ontwikkeling van het standbeeld van Johan van Veen die op een mooie plek in de Delta zal komen om stil te staan bij deze "vergeten en inspirerende" Nederlandse ingenieur uit Groningen (foto: ontwikkeling borstbeeld door beeldhouwer Fred Hartog)

De Stichting Blauwe Lijn richt zich op het behoud van het culturele erfgoed van Nederland en het versterken van kennis en innovatie gericht op de huidige en toekomstige klimaatproblemen, in bijzonder de verwachte zeespiegelstijging en grillige klimaatscenario’s. De focus ligt op het bewaren en bijeenbrengen van de “vergeten en onbekende” kennis en innovaties van Nederlandse waterbouwkundige ingenieurs en waterbouwers op het gebied van water en duurzaamheid.

De kennis en verhalen van de ingenieurs en waterbouwers worden vanuit verschillende projecten van de stichting zichtbaar en beleefbaar gemaakt voor het grotere publiek en jongeren. Zij zal elk jaar een thema-jaar rondom een ingenieur of groep ingenieurs/waterbouwers producten worden gerealiseerd. Vanaf 31 januari 2019 start het eerste thema-project van de Stichting: het Jaar van Johan van Veen. Dit vanwege het jubileumjaar 2019 waarin Johan 125 jaar zou zijn geweest, het 100 jaar geleden is dat hij aan de TU Delft is afgestudeerd/gepromoveerd en hij op 9 december 2019 - 60 jaar geleden - overleed op weg naar de toenmalige Minister om door te praten over zijn plannen over de Eemshaven.

De Stichting Blauwe Lijn wil de verbindende partij zijn voor het bijeenbrengen van deze kennis, deskundigen en het publiek. Daartoe diverse producten ontwikkelen om dit te versterken. Vanuit het gedachtegoed van onze klassieke waterbouwers blijven anticiperen op de toekomst en vernieuwende ideeën uitwerken, testen en op tijd realiseren!

het bestuur van de Stichting Blauwe Lijn, vlnr Bas Jonkman (TU Delft), Letty Demmers (Voorzitter), Leo van Gelder (Hogeschool Rotterdam), Marian van Veen (erelid en beschermvrouwe) en Conny Demper-Spee (Erasmus MC en Demper Makelaardij)
2019 is het jaar dat Johan van Veen 125 jaar zou zijn geweest, 100 jaar geleden afstudeerde aan de TU Delft en 60 jaar geleden is overleden. Johan van Veen werd op 21 december 1893 in Uithuizermeeden in Groningen geboren

Beleef ook het Jaar van Johan van Veen!

voorlopige thema jaarprogramma (wijzigingen voorbehouden)

 • 31 januari 2019 - start van de projecten van het Jaar van Johan van Veen
 • 11 februari 2019 - start eerste lichting studenten - opzetten inter-&multidisciplinaire teams
 • voorjaar 2019 - start vullen digitaal tresor TU Delft (historische kennisbank waterbouwkundige plannen/publicaties
 • 4 maart 2019 - veiligheidsdag Waterschap Hollandse Delta
 • mei-juli 2019 - mogelijkheid tot beleven van tourtochten/excursies in de Delta
 • juli 2019 - eerste resultaten kennisborging en kennisontwikkeling en innovatie
 • najaar - start tweede lichting studenten - uitwerken inter-&multidisciplinaire teams
 • najaar - oplevering kinderboek Blauwe Lijn - Johan van Veen
 • najaar/winter - realisatie en plaatsen standbeeld Johan van Veen en aankondiging documentaire Blauwe Lijn - Johan van Veen
 • 9 december 2019 - programma Uithuizermeeden - geboorteplaats van Johan van Veen
 • december - realisatie tentoonstelling Blauwe Lijn - Johan van Veen (nadere informatie volgt)
 • 1 januari 2020 - afsluiting Jaar van Johan van Veen en start nieuwe thema project Stichting Blauwe Lijn: Jaar van de Waterbouwers
 • het Jaar Johan van Veen zal worden gefilmd en verschillende filmreportages opleveren

Volg ons op Facebook Stichting Blauwe Lijn en Twitter Blauwelijnen

Meer informatie op www.stichtingblauwelijn.nl of neem contact op met het secretariaat via mail@stichtingblauwelijn.nl of telefoonnummer 0631794702

in samenwerking met

TU Delft, Hogeschool Rotterdam, Waterschap Hollandsche Delta, Familie van dr. ir. Johan van Veen, Creative Lines, Cinemato Media, HatsiekiedeeTV, Newton films, Topshuis Events in Zee

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.