לוכד החלומות יצירתי המופלאה

במספר תרבויות אמריקאיות ילידיות, לוכד חלומות הוא פריט עבודת יד שעשוי מעץ ערבה שעליו טווים רשת. לוכד החלומות מקושט בפריטים מקודשים כגון נוצות או חרוזים

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.