Planleggingsdag 3. januar Digitale Nesøya - agenda og introduksjonsvideoer

Velkommen til planleggingsdag 3. januar! Denne dagen er viet det digitale og bruk av Chromebook og Gsuite. Husk å lade Chromebook og Surface før vi starter.

Under finner du agenda og noen introduksjonsvideoer for temaene vi skal ta opp. Se gjennom disse korte videoene.

Velkommen :)

Agenda

08.30 - 09.00 Kaffe

09.00 - 10.00 Google Expeditions v/Ivar

10.00 - 11.00 Klargjøre Chromebook v/Thomas, Cecilie

11.00 - 12.00 Lunsj

12.00 - 13.00 Google Drive v/Magnus Johansson og lærere fra Trondheim.

13.00 - 15.00 Classroom og samarbeid med elever v/Peter, Steffen, Nina

15.00 - 16.00 Lage personlig utviklingsplan ut fra temaplan for digital læring i Askerskolen v/Anne

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.