Kui ma saaksin muuta maailma Marec madisson

Kui ma saaksin muuta maailma, siis muudaksin ma ainult paari asja, sest kui ma hakkaksin kõike muutma ei kujutaks ma elu enam ette. Elu muutuks igavaks.

Ma korraldaks maailmarahu, et inimesi sureks vähem läbi sõdade. Halb külg oleks küll populatsiooni suurenemine, mis tähendaks ressurside vähenemist, kuni otsa saamiseni.

Ma arendaks tehnoloogiat, et inimesed saaks muuta Marsi lõpuks elamiskõlblikuks. Nii ei jääks Maa inimeste jaoks väikseks.

Credits:

Created with images by skeeze - "world earth planet"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.