Loading

Update Klimaatadaptatie Regio Noordoost Brabant Nieuwsbrief #1 2021

In deze eerste Update Klimaatadaptatie Regio Noordoost Brabant van 2021 delen we graag de laatste stand van zaken met je. Met het laatste nieuws van de projecten en uit de werkregio's ben je straks weer helemaal bij.

Klimaatbewustzijn

door Gisela Berkers

Wij zijn de laatste maanden bezig geweest met het programma samenstellen voor 2021. Welke bestaande projecten zetten we door en welke nieuwe projecten voegen we toe aan ons programma. Onder andere het verder ontwikkelen van het Online Klimaatwarenhuis, het organiseren van de Regiodag 2021 en het uitbrengen en testen van de toolkit woningbouw zetten we dit jaar voort. Daarnaast gaan we aan de slag met tuinvergroeningsacties (in combinatie met afkoppelen) en gaan we een nieuwe doelgroep uitwerken.

Een nieuwe doelgroep uitwerken?!

Ja, dat zit zo. Als projectgroep werken wij met de Marketresponse/Ons Water – leefstijlvinder. Om met beleid en communicatie optimaal aan te sluiten op verschillende belevingswerelden van inwoners, heeft Marketresponse in samenwerking met de partners van ‘Ons Water’ zes leefstijlen in kaart gebracht. Op basis van de leefstijlen hebben wij voor één groep, de ‘ver-van-mijn-bed-show’ inwoners, de fijn-strategie ontwikkeld. Wij verwachten dat inwoners die willen gaan afkoppelen, niet tot deze doelgroep behoren. Hiervoor zullen we dus, op basis van een andere belevingswereld, een andere communicatiestrategie moeten ontwikkelen.

Zelf aan de slag met de leefstijlvinder? Dat kan!

De Ons Water Leefstijlvinder

De Ons Water Leefstijlvinder geeft duidelijk weer welke leefstijlen er in jouw gebied (op postcodeniveau) te vinden zijn en hoe je deze groep moet benaderen. Handig wanneer je effectief de juiste doelgroep wilt aanspreken. Registreren is eenvoudig en het levert je ontzettend veel waardvolle informatie op.

Klimaatadaptieve bedrijventerreinen

door Freya Macke & Roel Wouters

We zijn goed op weg. De inhoudelijke werkprojecten zijn allemaal opgestart.

Met interactieve verdiepende sessies onderzochten we samen wat we nodig hebben voor een bruikbaar overzicht van de mogelijkheden op techniek/ontwerp, financiële prikkels en juridische instrumenten. Dankzij het digitale werken kon steeds iedereen aanhaken en nodigden we makkelijk collega’s uit. De eindproducten zijn straks voor iedereen beschikbaar op het Brabantse klimaatportaal. Ook de eerste pilots zijn gestart.

Komende maanden worden we ook zichtbaar: van de ene kant gaan we vertellen over dit project. En we gaan middelen ontwikkelen voor overheden om te kunnen communiceren met bedrijventerreinen over klimaatadaptatie.

Sponswerking bodem

door Twan Tiebosch

Wij hebben een bijzonder project opgestart samen met een van de andere kopgroepen van de RNOB: Transitie landbouw. Met elkaar hebben we een Webinar georganiseerd met een externe deskundige op dit gebied en deskundigheid van de waterschappen over klimaateffecten op de bodem. We gaan de conclusies van het Webinar vertalen in een infographic. De centrale vraag die we in de infographic willen beantwoorden, is de vraag; wat kan de bodem bijdragen aan het opvangen van de klimaateffecten. In landelijk gebied maar ook in een stedelijke omgeving. De infographic is straks voor iedereen beschikbaar om lokaal te gebruiken.

Risicodialogen

door Fridthjof Leerdam

De afgelopen periode heeft de overdracht plaatsgevonden van Tim naar Fridthjof.

Daarnaast zijn we nu bezig met:

1) Het afronden van de dialogen die we in 2020 hebben gevoerd.

Momenteel worden de punten op de i gezet voor wat betreft de rapportage van deze gesprekken. De verwachting is dat de rapportage snel gereed zal zijn en gedeeld kan worden.

2) We zijn bezig met het offertetraject voor de dialogen die we gaan voeren in 2021. We streven ernaar dit snel geregeld te hebben zodat we aan de slag kunnen gaan en nieuwe dialogen kunnen gaan voeren.

Gezondheid in de bebouwde leefomgeving

door Dirk van Helvoirt

Er is een ronde gemaakt langs alle werkeenheden. Op basis van die gesprekken wordt het project aangescherpt en de juiste focus aangebracht.

Want gezondheid is een breed containerbegrip. Beter is het om te praten over groene gezondheid. Het moet helder zijn waar we het over gaan hebben wanneer we praten over de rol van onze gezondheid in relatie tot klimaatadaptatie in de stedelijke gebieden.

Op gebied-, gebouw- en gebruikersniveau denken we nu aan de volgende doelgroepen:

Gebied – Bedrijventerreinen & woonwijken

Gebouw – Woningstichtingen en ontwikkelaars

Gebruikers – Wellicht kunnen we samenwerken met een project van Tuinbranche Nederland. Doel is het realiseren van klimaatpleinen bij tuincentra om zo inwoners te inspireren.

Oproep gezonde leefomgeving

Voor dit project zoeken we nog een enthousiaste projectleider en invulling voor het projectteam. Iedereen is van harte welkom om binnen dit project als projectleider of met een van de deelprojecten aan de slag te gaan. Interesse? Dirk van Helvoirt (dvanhelvoirt@aaenmaas.nl) hoort graag van je!

Klimaatbestendige beekdallandschappen

door Marlie van Santvoort/ Marnix van der Kruis

Allereerst zijn we blij te kunnen vertellen dat we een nieuwe projectleider hebben gevonden.

Marnix van der Kruis (Waterschap De Dommel) zal samen met Marlie van Santvoort het projectleiderschap voor Beekdallandschappen op zich nemen.

De afgelopen periode zijn wij vooral bezig geweest met het werkplan en het daar uitvoorkomende actieplan.

1 - Daarin gaan we de komende drie jaar aan twee sporen werken: Samen met Universiteit Wageningen hebben we drie toekomstscenario’s voor beekdallandschappen ontwikkeld. Die gaan we verder uitwerken op gemeenteniveau. Daarmee willen we de komende drie jaar de 17 gemeenten in de regio bezoeken om met hun samen na te denken (in aansluiting op de omgevingsvisie) hoe de beekdallandschappen in de toekomst in hun gemeente gestalte moet krijgen.

2 - We gaan onderzoeksvragen over het opvangen van klimaateffecten bekijken. Hoe richt je planologisch en praktisch een klimaatbuffer in? Hoe groot is het stuk landbouwgrond dat in gedraineerde laagtes ligt? Welke maatregelen kun je nemen voor infiltratie en wat leveren die maatregelen op aan verminderde afstroming?

Ook heeft de projectgroep de intentie uitgesproken om, in samenwerking met de HAS en andere partijen (o.a. provincie, waterschappen), extra financiering aan te vragen voor projecten rondom beekdallandschappen.

Nieuws van Werkeenheid de Meierij:

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst 2021-2027 doelmatig waterbeheer De Meierij

Op donderdag 14 januari 2021 zijn tijdens het bestuurlijk overleg van de werkeenheid De Meierij de digitale handtekeningen gezet onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2021-2027.

De samenwerking doelmatig waterbeheer De Meierij zet zich sinds 2013 in om gezamenlijk per 2020 de opgaves uit het Bestuursakkoord Water te realiseren en samen te werken aan een gezonde, veilige en groene Meierij. De betrokken partijen willen de samenwerking dan ook continueren vanuit de gedachte: we doen samen wat we niet alleen of samen beter kunnen op het gebied van waterbeheer.

Met de partners (Best, Boxtel, 's-Hertogenbosch, Heusden, Meierijstad, Oirschot, Sint-Michielsgestel en Vught, de waterschappen Aa en Maas en De Dommel en drinkwaterbedrijf Brabant Water) gaan we voor de periode 2021-2027 invulling geven aan de opgaves van de toekomst.

Denk hierbij aan het inspelen op de klimaatverandering, het uitvoeren van een maatregelenprogramma vanuit de Impulsregeling klimaatadaptatie, het bevorderen van waterbewustzijn bij diverse doelgroepen, het activeren van inwoners om zelf maatregelen te nemen, de gevolgen van de Omgevingswet in beeld brengen en het verkrijgen van meer inzicht in de interactie tussen waterketen en watersysteem.

Volg @Water_deMeierij op Twitter voor de laatste ontwikkelingen en nieuws vanuit werkeenheid de Meierij

Een inspirerend voorbeeld uit de regio:

De klimaatonderlegger

door Harold van Oorschot (Beleidsmedewerker Water en Riolering) - Gemeente Meierijstad

Voor het opstellen van het rioleringsplan van de gemeente Meierijstad bleek behoefte aan een meer integrale benadering op basis van gebied- en landschapseigenschappen.

Bekijk de Klimaatonderlegger (klik om te vergroten)

In de Klimaatonderlegger, ontwikkeld door Thomas Jansen en de Waardenmakers, zijn dan ook de feitelijke gegevens over gebied- en bodemeigenschappen (zand, leem), het bodem reliëf, de activiteiten op de bodem (agrarisch, bos, industrie of wonen) en de luchtkwaliteit over elkaar heen gelegd.

Op Klimaatsafari

Met de klimaatonderlegger (bijlage) hebben we voor geïnteresseerden binnen en buiten onze organisatie, in samenwerking met Tauw, klimaatsafari’s (gericht op bodem, water, groen en klimaat) georganiseerd. Tijdens deze sessies hebben wij ruim 60 collega’s kunnen uitleggen waar we mee bezig zijn, waarom we dit gedaan hebben en waar het toe kan dienen. Daarnaast hebben we veel informatie opgehaald die we kunnen gebruiken voor het nieuw op te stellen Gemeentelijk Riolering Plan en werd de noodzaak van samen dezelfde taal spreken erkend. Mooie uitkomst met veel nieuwe inzichten.

De klimaatonderlegger bleek groter dan alleen de afdeling water en rioleringen en is daarom overgedragen naar het team Omgevingsvisie zodat bij toekomstige ontwikkelingen binnen Meierijstad ook wordt gekeken naar gebiedseigenschappen. Wij noemen dat voortaan: ‘in gesprek met het landschap’.

Een voorbeeld uit Werkregio Het Land van Cuijk:

Stimuleren vergroenen tuinen via gemeentepagina’s en sociale media

door Gisela Berkens/ Susan Claessens

In het Land van Cuijk werken vijf gemeenten (Boxmeer, Sint Anthonis, Cuijk, Mill en St. Hubert) en Waterschap Aa en Maas aan het programma Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030.

Om inwoners in de regio van het Land van Cuijk te inspireren hoe ze hun tuin kunnen vergroenen, worden elk kwartaal pagina’s ontwikkeld voor het gemeentenieuws. Deze zijn ook online gedeeld op websites en sociale media van gemeenten en waterschap. De stijl van de pagina’s is gericht op de gekozen leefstijl ‘ver van mijn bed show’. Voor deze doelgroep is een huisstijl uitgewerkt in het project Klimaatbewustzijn. Hierop is verder geborduurd voor de pagina’s over vergroenen van tuinen in het Land van Cuijk.

Doel van de pagina’s is vooral mensen laagdrempelig op ideeën brengen hoe je (ook in een kleine tuin) snel een eenvoudig aan de slag kunt met vergroenen. Tips zijn bijvoorbeeld gericht op voorkomen van wateroverlast, water vasthouden, tegengaan van hitte (door planten van boom of creëren schaduw) en het vergroten van biodiversiteit.

Resultaat

In 2020 hebben we drie pagina’s (zomer, najaar en winter) geplaatst op de gemeentepagina. Het bereik per pagina in de krant was 69.000 huishoudens.

Plaatsing pagina op website www.fijninbrabant.nl/landvancuijk en websites van partners: 250 bezoekers per week na plaatsing zomer pagina (waarvan 230 unieke bezoekers) en 110 bij plaatsing pagina najaar.

Rondom iedere pagina plaatsing sociale media berichten door alle partners: gemiddeld bereik via LinkedIn en Facebook tussen de 620 en 6750 views per bericht (verschillend per sociale media kanaal en soort post).