Ludvig 13. af Frankrig

Jeg hedder Jonas Fylking, og jeg er blevet født den 27 september 2002. på min fødselsdag skete der noget spændene, og det ville jeg vise jer.

27. september 1601 i Fontainebleau – 14. maj 1643 i Saint-Germain-en-Laye. Han var konge af Frankrig fra 1610 til 1643. Han tilhørte Huset Bourbon og var søn af det franske kongepar, Henrik den 4. og Marie af Medici. Han bliver kaldt "den retfærdige". I ægteskabet med Anna af Østrig fødtes 6 børn, hvoraf kun de to senestfødte sønner overlevede til voksenalder.

i 1624 kom der rigtigt styr på regeringen, da Richelieu blev minister og styrede til sin død 1642. Ludvig bøjede sig for hans klogskab, hans grunde, hans karakterstyrke og hans altid hensynsfulde og ærbødige råd og tog efter hans død hans lærling Mazarin til ledende minister. Personlig var Ludvig et mønster på pligtopfyldelse i sit private liv som i sin politik.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.