Loading

O3-Utrecht Duurzaam voortgezet onderwijs

"WIJ LEIDEN ONZE LEERLINGEN OP TOT (ZELF)BEWUSTE WERELDBURGERS!"

Profiel van de O3-leerling

  • Toekomstgericht: Leerlingen zijn voorbereid op de nabije toekomst. Ze hebben de vaardigheden én een diploma om hun volgende levensfase in te gaan. Ze zijn kritisch, probleemoplossend, ict-vaardig, nieuwsgierig en creatief. Ze hebben de skills die passen bij de 21e eeuw.
  • Ondernemend: Leerlingen zijn ondernemend en actief. Zij formuleren hun ambities én zijn in staat om hierbij passende acties vorm te geven. Ze weten welke vaardigheden ze kunnen inzetten en wat zij nodig hebben van of te bieden hebben aan de omgeving.
  • Keuzebekwaam: Leerlingen leren kritisch kijken naar specifieke vraagstukken. Ze leren vragen stellen om tot een compleet beeld van een complex probleem te komen. Ze zien daarbij dat alles met elkaar verbonden is. Ze zijn zich bewust van het effect van hun keuzes op de omgeving.
  • Omgevingsbewust: Leerlingen leveren een bijdrage aan een gezonde, duurzame en sociaal veilige wereld. Ze zijn zich bewust van de omgeving en het belang van hun eigen rol en nemen daarin verantwoordelijkheid.

"Circulair leren"is het onderwijsconcept van O3-Utrecht. Dit betekent dat er “project-based” geleerd wordt binnen verschillende thema’s gekoppeld aan de SDG's en 21st Century Skills. Dat wat de leerlingen uit een project leren, passen ze toe in een volgend project of in het leven buiten school. Op deze manier (her)gebruiken de leerlingen altijd de opgedane kennis en kunde.

Leerlingen gaan bovendien regelmatig buiten de school om te leren van specialisten (bijv. ondernemers) op de werkvloer. Leren doe je immers overal en altijd. Doordat we in de projecten cursorisch vakken aanbieden zorgen we ervoor dat de kerndoelen en eindtermen allemaal aan bod komen.

O3 biedt de opleiding aan op verschillende niveau's die allen leiden tot een regulier diploma met een "duurzame kleur".

O3-Utrecht vestigt zich in een duurzaam circulair gebouw.

wij zijn o3-utrecht

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.