Minun kaupunkini arkkitehtuuri 7. luokan kuvataide

1. Kuvaa monilukutaitoon liittyvän opetuskokeilun tavoite/tavoitteet:

Tutustua Lahden kaupungin arkkitehtuuriin ja havainnoida, tutkia ja esittää sitä hyödyntäen monilukutaitoa (esitetlyvideot, kuvat, kirjoitukset, omat kokemukset, haastattelut jne)

2. Mitä opetuskokeilussa tapahtuu, keitä siinä on mukana, missä oppiminen tapahtuu (oppimisympäristö). Mitä oppilaat tekevät ja mitä sinä teet?

Opetuskokeiluun osallistuvat kaikki 7. luokan oppilaat. Oppilaiden tehtävänä on tutkia Lahden kaupungin arkkitehtuuria ja tuoda esiin merkittäviä rakennuksia, mielenkiintoisia rakennuksia, itselle tärkeitä paikkoja/rakennuksia. Oppilaat tutkivat arkkitehtuuria kaupungilla, kuvaavat ja esittelevät kohteita, tekevät videoita, haastattelevat ihmisiä/asiantuntijoita, keräävät tietoja rakennuksista ja esittelevät tuotokset muille. Työskentelyssä hyödynnetään oppilaiden omia puhelimia, ja koulun ipadeja ja tietokoneita. Oppimista tapahtuu sekä koulun ulkopuolella, että luokassa. Minä ohjaan ja innostan ja olen kaikin puolin mukana. Dokumentoin myös oppilaiden työskentelyä.

3. Pohdi, miten monilukutaito ilmenee opetuskokeilussa ja mitä laaja-alaisen osaamisen muita osa-alueita opetuskokeilunne koskettavat.

Monilukutaito tulee projektissa esiin kykynä hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa (video, kuva, oma esittely, haastattelut, kirjalliset tuotokset), ympäristöissä (koulu ja kaupunkiympäristö) ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden (ipad, , puhelin, äänitys, valokuvaus, tekstin tuottaminen, haastttelut) avulla.

4. Arviointi: Kerro, miten prosessin kuluessa arvioitte oppilaiden kanssa opetuskokeilua.

Oppilaat antavat työskentelystä palautetta jokaisen oppitunnin jälkeen. Projektin lopussa katsomme yhdessä tuotokset ja pidämme arviointikeskustelun.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.