Velferdsteknologi Som egentlig handler om mennesker - og ikke om teknologi

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i endring, og stadig flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.

Teknologien varsler når det skjer en uønsket hendelse, og kan forebygge behovet for andre pleie- og omsorgstjenester. Velferdsteknologien kan også bidra til å avlaste pårørende.

Bruken av teknologi i Randaberg kommune kan rette seg mot personer med ulike typer problemstillinger.

I fremtiden kan flere av helsebehovene løses via ny funksjonalitet.....

Hva er velferdsteknologi?

 • Velferdsteknologi er tekniske hjelpemiddel og alarmer, som gjør at du kan kjenne deg trygg hjemme og mestre hverdagen tross sykdom og funksjonsevne.
 • Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende, og bidra til å forbedre tilgjengeligheten, utnyttelsen av ressursene og kvaliteten på tjenestetilbudet.
 • I mange tilfeller kan velferdsteknologiske løsninger forebygge eller utsette behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.

Hva krever vi av deg som søker?

 • Du må bo i Randaberg kommune
 • Du trenger hjelp for å kjenne deg trygg hjemme
 • At du kan ha behov for å tilkalle hjelp på grunn av fallfare
 • Du kan ha behov for å tilkalle hjelp i nødsituasjoner
 • Du må ha tilgang til mobilt nett eller fiber

Hva kan du som søker få?

 • Du får trygghetsskapende teknologi som er tilpasset deg og dine behov
 • Du får opplæring og informasjon
 • Du blir mer selvstendig og mindre avhengig av andre
 • Du kommer raskt i kontakt med helsepersonell

Aktuelle videoer:

Teknologi kan gi viktig trygghet til gamle mennesker og frigjøre varme hender i eldreomsorgen.

Store gevinster i bruk av ny teknologi: Velferdsteknologi gir bedre kvalitet på tjenestene for brukere, pårørende og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, iflg. Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Du kan lese mer om dette her.

Innen 2035 blir det dobbelt så mange eldre over 80 år. Eldrebølgen vil øke befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester, samtidig som tilgangen på arbeidskraft vil være knapp. Ny teknologi kan forbedre kvaliteten og øke produktiviteten i omsorgstjenestene.

Omsorgsteknologi vil bli viktigere både for friske og syke eldre i fremtiden. Muligheten til å bo hjemme kan forlenges, man kan få bedre oppfølging og behandling av kroniske sykdommer hjemmefra, rehabilitering kan skje hjemme, og man kan få nødvendig helsehjelp på reise.

Sporingsteknologi kan gi demente pasienter sikkerhet og frihet til å bevege seg utenfor hjemmet. Teknologier som smarthus eller sporingsløsninger kan også avlaste og støtte pårørende i deres omsorgsarbeid. Ikke minst kan administrativ teknologi hjelpe helsepersonell til å utføre en bedre og mer effektiv jobb, der mer tid kan brukes til pasientkontakt og helsefaglige oppgaver.

Trygghetspakke: Det kommunale omsorgstilbudet må inneholde en frivillig "Trygghetspakke" – et sett av omsorgsteknologier installert i hjemmet eller båret av brukeren. Aktuelle eksempler er fallsensor, medisineringsautomat, dørkontroll, sporingsløsninger for pasienter med demenssykdom, samt kroppssensorer for mennesker med kroniske sykdommer som KOLS, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Krav til kommunene: Alle nye omsorgsboliger og sykehjem må bygges med infrastruktur for smarthus-teknologi. Kommunene må dessuten kunne håndtere meldinger og automatiske alarmer som sendes fra boliger og fra personer som benytter omsorgsteknologi. Her kan du lese mer om hvordan smarthus og smarthus-teknologi bidrar til å forbedre helse og livskvalitet hos eldre mennesker.

Etisk og forsvarlig bruk av ny teknologi: Bruk av omsorgsteknologier kan gi uønskede konsekvenser. Det er fare for at teknologibruk kan gi økt ensomhet dersom det medfører at menneskelig kontakt reduseres. Dersom man ikke mestrer eller forstår løsningene kan man føle seg fremmedgjort i eget liv, eller i egen bolig. Hensikten med å bruke omsorgsteknologi må være å gi en bedre og mer målrettet omsorg. Bruk av teknologi knyttet til kropp eller hjem må være frivillig.

Personvern: Vi trenger også klare kjøreregler for å ivareta personvernet. Teknologirådets forslag innebærer at sensitive data skal sendes fra brukeren til helsepersonell. Da må vi ha gode rutiner for håndtering av informasjonen og sikker overføring. Men dette er en nødvendig konsekvens av at vi flytter medisinske overvåkning hjem til folk.

"De nye eldre": De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme, så sant de har trygghet og tillit til at de får nødvendig hjelp når det trengs. Omsorgsteknologi kan bidra til å gjøre det mulig. De nye eldre vil være en ressurssterk generasjon. Stadig flere vil ha god helse, god personlig økonomi og høy utdanning. Norske kvinner over 55 år ligger på Europatoppen i bruk av ny teknologi. Norge har dermed et godt utgangspunkt med en teknologivant befolkning. Her kan du lese mer om hvordan kommunene kan bruke teknologi for å gi et bedre tilbud til de eldre.

Mobil pleie: Sommeren 2014 tok Randaberg kommune i bruk nye smarttelefoner blant ansatte i hjemmesykepleien. De ansatte som her viser frem den nye teknologien er f.v. Anne Kristin Randeberg, Marianne Solheim Sande, Berit Bergsholm Immerstein og Anne Solheim Pettersen.

Har fått tilskudd til velferdsteknologi

Berit Bergsholm Immerstein

28. juni 2017: Randaberg er én av elleve kommuner som har fått tilskudd fra det nasjonale programmet for velferdsteknologi. Sola er prosjekteier og har den overordnede prosjektlederen. Fagutvikler Berit Bergsholm Immerstein i Randaberg kommune skal være prosjektleder for Digitalt tilsyn, i cirka 50 prosent stilling , som er en av teknologiene som skal innføres i de fleste av de elleve kommunene. Fagpersoner fra Klepp kommune skal være prosjektleder for den andre teknologien som skal innføres: Elektronisk medisineringsstøtte. Prosjektet skal i første omgang gå ut 2018.

Det nasjonale programmet for velferdsteknologi (Samveis) har pågått siden 2013. Fram til nå er det rundt 30 kommuner som har startet med ulike typer teknologier. Det er fem typer teknologier de har kommet fram til som fungerer godt nok til at de kan implementeres:

 • Varslings- og lokaliseringsteknologi
 • Digitalt tilsyn
 • Elektronisk medisineringsstøtte
 • Pasientvarslingssystem
 • Logistikkprogram for hjemmetjenesten

Fra tidligere er Digitale trygghetsalarmer og eLås anbefalte løsninger til bruk i kommunene. Les mer om dette og andre teknologi-prosjekt på siden www.samveis.no.

Aktuelle lenker:

Created By
Ove Sveinung Tennfjord
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.