Loading

WaterWegen Tweedaagse Januari 2018 - Den Haag

De werktitel van het organiserend comité was ‘DDD’ en Dolle Dwaze Dagen waren het. Op dag 1 heeft Waterwegen in de spiegel van de Nationale Denktank gekeken en gemijmerd over de stappen die we in 2018 gaan zetten. Dag 2 stond in het teken van politiek Den Haag en het vol zelfvertrouwen pitchen van onze ideeën.

Woord van de Voorzitter

Het is inmiddels een vast ritueel geworden, de Tweedaagse sessies van Waterwegen. Waterwegen is een organisch zelfsturend team en werkt bovendien veelal op afstand. Ook vliegen er regelmatig mensen uit en weer in waardoor de teamsamenstelling verandert. Het is daarom goed om ook als team intensief met elkaar samen te werken en samen te zijn. Tijdens de reguliere maandelijkse bijeenkomsten is er niet altijd voldoende tijd om elkaar te leren kennen en om aan teamontwikkeling te doen. Vandaar dat we dus twee keer per jaar twee intensieve dagen met elkaar doorbrengen.

Vanuit een enigszins onrustige periode is een stabiele basis geboren waaraan we de afgelopen jaren hard hebben gewerkt. Stiekem hebben we gevochten om vooral de kracht van Waterwegen te behouden. Waterwegen is op het punt aangekomen dat we de puntjes op de i kunnen gaan zetten. Een perfect moment dus om onze horizon te verbreden en eens te horen hoe een andere denktank zich organiseert. En om eens kritisch te kijken naar wat dat trendwatchen dan eigenlijk van ons vraagt? Welke rol pakken we daarin? Wat heeft team nodig om verder te kunnen groeien?

Na twee intensieve dagen in Den Haag kan ik stellen dat Waterwegen een uniek team blijft. We werken er op een heel andere manier samen dan in onze de eigen organisaties. We zijn een Gideonsbende, maar ook bendes hebben enige mate van een kader nodig.

Als voorzitter heb ik het afgelopen jaar dat kader vrijwel onbenoemd gelaten, bewust, immers we hebben ons kader vastgelegd in het LIJFBOEK. Soms moet je gewoon gaan doen en zien waar het heen gaat. Waterwegen is namelijk ook de plek waar je zelf je ruimte mag pakken, initiatief moet tonen en je zelf mag ontwikkelen en mag experimenteren. En voor elk nieuwe waterweger die invliegt, blijf ik er voor staan dat die ruimte voor een zoektocht naar hoe iemand zijn of haar talenten voor Waterwegen wil en kan inzetten blijft bestaan. Want die ruimte is namelijk de plek waar creativiteit, anders doen en anders denken hun wortels hebben.

Daar waar mensen samenwerken leven verschillende behoeftes en wensen. Die kunnen soms uiteenlopen, ook bij Waterwegen. Het uitgangspunt is ons kader, daarbinnen is het de kunst om het zo in te richten dat de verschillende typen mensen kunnen floreren zonder afbreuk te doen aan de unieke kwaliteiten van Waterwegen.

.

Bij de Nationale DenkTank (NDT) vond Waterwegen herkenning en inspiratie. De herkenning van 'ja, wij zijn een echte denktank' en de inspiratie om elke fase in het denktankproces (analyse, oplossing en implementatie) een eigen werkvorm te geven. NDT organiseert jaarlijks een denktank waarbij 20 mensen met diverse achtergronden praktische oplossingen bedenken voor een maatschappelijk probleem. Ook Waterwegen bestaat uit meer dan 20 waterschappers uit alle hoeken van de organisatie. Samen zijn wij de oren en ogen van het waterschap naar de toekomst en vertalen belangrijke trends naar consequenties voor het waterschapswerk. Maar waar NDT zich hier een paar maanden fulltime in vastbijt, doen Waterwegers dit naast hun reguliere taken. En dat knelt soms. NDT gaf Waterwegen het vertrouwen hoe we de kennis en capaciteit buiten ons netwerk kunnen mobiliseren en verder uitbouwen

Met meer dan genoeg ‘food for thought’ begeven we ons naar Scheveningen. We mijmeren in de ruimte die het strand en de zee ons biedt. Met scheppen, emmers en blote handen maakt elke groep een zandsculptuur, wat antwoord geeft op vragen als: waar gaan we ons in 2018 op richten en hoe maken we impact? Waterwegen heeft zijn sporen nagelaten in Scheveningen.

Staten-Generaal tour

De locatie van deze tweedaagse, Den Haag, is niet toevallig gekozen. Waar anders dan in politiek Den Haag is het belangrijk om je standpunt te beargumenteren. In de Tweede Kamer zitten links en rechts daadwerkelijk links en rechts, maar ze vormen desondanks één geheel.

Hoogeëerd publiek!

Judith de Bruijn

Met dit (historisch) besef gaan wij het laatste onderdeel van de tweedaagse in: pitchen met oog voor de dynamiek der kleuren. Wie is je publiek: analytische blauwe types, prestatiegericht rood, inspirerend geel of harmonieus groen? We oefenen met het op oneindig verschillende manieren begroeten van een groep. Wat zeg je, hoe sta je en hoe kom je over?

Flair valt te leren en na twee rondes presenteert iedereen zich met hernieuwd zelfvertrouwen. Dan is het tijd voor de pitch-training: zeg wat je gaat zeggen, zeg het en zeg wat je gezegd hebt. De centrale vraag: wat betekent trendwatchen bij Waterwegen? Zelf trends ontwaren, definiëren en analyseren? Trends vertalen naar de waterschapswereld en scenario's opstellen? Of informatie verzamelen en zenden?

Al pitchend komen wij tot het inzicht dat Waterwegen zich vooral richt op het vertalen, maar zonder ontwaren valt er niets te vertalen (al laten we het leeuwendeel daarvan aan de experts over), en zonder zenden is het vertalen voor niets. We maken keuzes in de thema's die we verder uitwerken en zorgen dat iedere Waterweger zijn/haar talent hierin kwijt kan.

De geformuleerde 'next steps' gaan wij als kompas voor 2018 gebruiken. Wat je noemt, twee inspirerende Dolle Dwaze Dagen!

Credits:

@WaterWegen2018

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.