Space Shooter Idee julian korevaar 1gd1

LOGO
De Game ziet er nu zo uit, het heeft goede art nodig om het realistisch te maken. De mechanics zijn erg simpel, je schiet met 'spatiebalk' en vernietigd ze op deze manier! Als je een vijand kapot hebt gemaakt dan krijg je +100 score erbij. Je doel is om zo ver mogelijk te komen!
Zo zou de game eruit moeten gaan zien op het laatst. Het heeft nu levels en verschillende moeilijkheidsgraden. Om dit alles te maken heb ik een 2D artist nodig!

Filmpje van het idee

Gemaakt door: Julian Korevaar

Mindmap

Credits:

Created with images by skeeze - "milky way andromeda stars"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.