Mellby sommaren 2016

Jonas hälsar på kvarnen.

Kossorna tycker också om kvarnen.

Höjdhopp, badminton och bad i balja.
Bygga figurer med stenar, blommor m.m. - ett återkommande sommarnöje.
Maten smakar bäst ute i det fria - med utsikt över Alvaret.
Created By
Eva Ahnoff
Appreciate

Credits:

(c) Eva Ahnoff

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.