Grand Canyon National park

Hallo, ik ben Joske kijk met mij mee naar een boeiende voorstelling over Grand Canyon national park

Enkele overzichtsfoto's

De Grand Canyon is een national park in het noorden van het stad Arizona dit natuurfenomeen werd gedurende 17 miljoen jaar gevormd door een combinatie van tektonische activiteit (opstuwing van het Coloradoplateau) en de eroderende werking van de Coloradorivier

Credits:

Created with images by Unsplash - "grand canyon majestic sky" • Moyan_Brenn - "Grand Canyon" • ahisgett - "Grand Canyon 20" • ahisgett - "Grand Canyon 3"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.