Clavichord Friederici 18e eeuw

Clavichord Friederici

Gera (1765), FF - f'''

€ 10.900,-

Dit clavichord heeft de kenmerken van zowel de Barok als de Rococo.

Dit clavichord valt op door de brede sonore bas en de zangrijke discant. Het is zeer geëigend om de werken van de zonen van Bach en diens tijdgenoten op te spelen.

Dit omvangrijke instrument heeft 5 octaaf. Het heeft een rozet, ebbenhouten ondertoetsen en benen boventoetsen. Natuurlijk is het instrument te bestellen in diverse houtsoorten en met verschillende onderstellen.

Als u vragen heeft over maatwerk oplossingen, bestelling en vervoer:

Created By
D.J. Verwolf
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.