Muutossuunnitelma Netta vahteri

Muutoksen tarve

 • Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoiset kohtaavat ja ohjaavat nuoria verkossa. (Digitaalista nuorisotoimintaa) Digitaalisen nuorisotoiminnan ympäristöt ovat alati muuttuvia. Nuorten tietyt perustarpeet ohjaukselle ja vapaaehtoisen tuelle pysyvät. Kohtaavassa työssä täytyy kuitenkin sieltää tietynlaista epävarmuutta, koska nuori voi tulla juttelemaan mistä tahansa aiheesta. Tiettyjen uusien teemojen nouseminen herättää vapaaehtoisissa tarpeen täydennyskoulutuksille.
 • Aikaisemmin täydennyskoulutuksia järjestetty 2-4 kertaa vuodessa. Niiden toteuttamista vähennettiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
 • Tarve täydennyskoulutukselle on edelleen, mutta vapaaehtoiset eivät halua osallistua, jos se vaatii osallistumista fyysisesti.

Tavoitteet

1)Vapaaehtoistyöntekijän osaamisen ja itsevarmuuden kasvattaminen 2)Vapaaehtoistyö on turvallista nuorille 3)Vapaaehtoisten tuen ja ohjauksen kehittäminen, 4)Yhteisöllisyyden kasvattaminen vapaaehtoistoiminnassa

Toimenpiteet

1)Kartoitetaan vapaaehtoisten koulutustarve 2)Kartoitetaan digitaaliset alustat täydennyskoulutusten järjestämiseen verkossa 3)Selvitetään onko riittävä tekninen välineistö koulutuksen järjestämiseen 4)Vapaaehtoisten osallistaminen alustan valintaan 5) alustojen kilpailutus, selvitetään voidaanko toteuttaa nykyisellä budjetilla vai tarvitaanko lisärahoitusta 6)Sisällöntuotanto: kartoitetaan työntekijöiden osaaminen ja yhteistyökumppanit 7)Täydennyskoulutusten markkinointi vapaaehtoisille 8)Koulutusten järjestäminen

Tekijät, kuka kenelle, resurssit 

 • Avainhenkilö: Lapset ja digitaalinen media -tiimin päällikkö vastaa budjetista
 • Verkkovapaaehtoistoiminnan koordinaattorilla vetovastuu muutoksesta
 • Lapset ja digitaalinen media -tiimin asiantuntijat, yhteisömanagerit ja yhteistyökumppanit vastaavat koulutussisältöjen suunnittelusta ja toteutuksesta
 • Vapaaehtoiset koulutussisältöjen arvioijina

Aikataulu

 • Toukokuu: suunnitelman esittely, vapaaehtoisten tarpeen kartoitus ja arviointi
 • Kesä-heinäkuu: digitaalisten alustojen kartoitus, kilpailutus, yhteistyökumppaneiden kartoitus ja kontaktointi
 • Elo-syyskuu: alustan valinta, koulutuspäivien valinta, koulutussisältöjen työstö,
 • Loka-marraskuu: koulutuksen järjestäminen, ensimmäiset kokemukset vapaaehtoisilta
 • Joulukuu: Koulutuksen kehittäminen vapaaehtoisten antaman palaitteen perusteella.
 • Tammikuu: Valmis koulutuspaketti

Haasteet

 • Koulutusalustat ovat liian kalliita
 • Vapaaehtoiset eivät osallistu koulutuksiin
 • Vapaaehtoisilla ei ole riittävää tekniikkaa tai teknistä osaamista osallistua koulutuksiin.

Arviointi

 • Lähtötilanteen arviointi. Mitä lisäarvoa verkkokoulutus tuo vapaaehtoisille
 • Prossessin etenemistä seurataan tiimipalavereissa
 • Vapaaehtoiset arvioivat koulutussisältöjä
 • Indikaattorit: koulutussisältöjen määrä, prosessiin osallistuvien vapaaehtoisten määrä, koulutuksiin osallistuvien vapaaehtoisten määrä,neljä koulutusta järjestetty

Verkostot ja resurssit

 • Koulut, yritykset: kokemuksia verkkoluentojen järjestämisestä.
 • Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi: selvitetään yhteistyötahot
 • Telia: Telialle tehdyistä webinaareista saadut kokemukset ja yhteistyömahdollisuus

Tiedottaminen ja viestintä

 • Suunnitelman esittely tiimipalaverissa
 • Projektin esittely muille vapaaehtoistoimintaa koordinoiville tiimeille
 • Projektista tiedottaminen vapaaehtoisten uutiskirjeessä ja somekanavissa sekä pikaviestimissä
 • Sovitaan yhteistyötahojen kanssa sisäisistä tiedotuksista puolin ja toisin
 • Tilannekatsaukset tiimipalaverissa
 • Koulutukseen kutsuminen vapaaehtoisten uutiskirjeessä ja kaikissa somekanavissa.
 • Ohjeet osallistumiseen vapaaehtoisille henkilökohtaisella viestinnällä
 • Projektin tulosten levittäminen vapaaehtoisille, yhteistyökumppaneille, koko järjestölle
 • Järjestetään kahvia ja keskustelua tilaisuus
 • Jaetaan kokemuksia Nusuvefossa
Created By
Netta Vahteri
Appreciate

Credits:

Created with images by smailox - "woman phone technology" • stux - "desk terminplanung control" • garryknight - "Today's Selfie Shot #1" • quinntheislander - "instagram social media girl" • qimono - "clock glasses pen" • spline_splinson - "broken phone" • MsSaraKelly - "Like" • familymwr - "Photographers expand horizons in 2010 Army Digital Photography Contest 110311" • liesvercaemere - "The (social) media"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.