Sett av datoen save the date

I år har Kirkens Bymisjon vært 20 år i Bergen, med ulike tiltak rettet spesielt mot små og store i byen vår som har en vanskelig hverdag. Ambisjonen vår er den samme som for 20 år siden – mennesker i byen vår skal erfare respekt, omsorg og rettferdighet. VIl du være med og feire med oss?

9. - 11. juni 2017

9. juni Fagkonferanse

  • Tema - Hva er rollen til frivillig og ideell sektor i forhold til bekjempelse av fattigdom og sosial ekskludering?
  • Med kjente politikere, akademikere, organisasjoner og berørte.
  • Dagsseminar på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen for fagpersoner i offentlig, ideell og privat sektor.
Seminaret holdes på Radisson Sas hotel Bryggen

10. juni Marked på Torgalmenningen

  • Boder og stands med servering, produkter laget på våre verksted, informasjon om vårt arbeid, spill og leker.
  • Scene med musikk, underholdning og taler
Fra en av Kirkens Bymisjons gatefester i bakgården til Korskirken

11. juni Jubileumsgudstjeneste

  • Gudstjeneste i Korskirken med kulturelle innslag

Vi gleder oss!

Sett av datoen nå - 9.-11. juni. Mer informasjon kommer.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.