Les 8 - RRR Rust-reinheid-regelmaat

Oude theorie

 • Rust - Reinheid - Regelmaat
 • 1915 - A. G. Van Hulst
 • Gebruikt bij opvoeding (zedelijke vorming) van de baby - peuter - kind - ...

Rust

 • Voldoende rust is een belangrijke voorwaarde voor gezond opgroeien.
 • Een rustige omgeving is goed voor het kind.
 • Geen rommel in huis, de kamer, ...
 • Benader het kind rustig.

Regelmaat

 • Kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn. Laat van tevoren weten wat jullie gaan doen.
 • Deel je dag in volgens een vast patroon = houvast. Opstaan, eten, naar school gaan, ...
 • Laat gebeurtenissen volgens patroon/ritueel verlopen. Douchen, in bad gaan, eten, huiswerk, ...
 • Het geeft je kind vertrouwen en zekerheid als het weet hoe de dag eruitziet.

Reinheid

 • De leefomgeving van een kind moet schoon zijn. Dat bevordert de gezondheid.
 • Je kunt je kind zelf een paar regels leren die te maken hebben met hygiëne.
 • Als je kind verkouden is en moet hoesten of niezen, moet het de hand voor de mond of de neus houden.
 • Regelmatig handen wassen is ook verstandig, zoals na het buiten spelen en naar het toilet gaan.
Reinheid is de vreemde eend in de bijt

Rust - Reinheid - Regelmaat in lessen Plastische opvoeding

Vooraf

 1. Leerlingen vaste plaatsen geven. Zo ver mogelijk uit elkaar zetten. Ganse klas gebruiken.
 2. Materiaal klaarzetten.
 3. Kaften en materiaal eventueel vooraf uitdelen (bij moeilijke klassen).

Leerlingen ophalen op de speelplaats

 1. Nooit direct naar boven gaan, eerst (oog)contact maken met de leerlingen, even wachten en dan (al dan niet stil) naar boven; afhankelijk van gewoontes school.
 2. Achter de leerlingen naar boven gaan. Zo zie je de groep voor je (indien ze kattenkwaad uitsteken). Zo blijven er geen leerlingen achter.
 3. Altijd plaats/tijd tussen andere klassen laten.

In de gang, voor het binnengaan

 1. Jassen uit!
 2. Wachten tot het stil is, liefst zonder het te vragen of te ‘roepen’. Stiltes en wachten doen wonderen!

In de klas

 1. Leerlingen staan achter hun stoel en worden stil.
 2. Leerlingen zetten zich neer en halen (agenda en) materiaal uit. Bv; Er mag geen materiaal doorgegeven worden tijdens het uithalen, ook al beweren ze dat het hun eigen materiaal is.
 3. Bv; Enkel potlood, gom en slijper ligt op hun lessenaar, pennenzak steken ze weg, zo verdwijnen er per ongeluk minder spullen.

Opstart les

 1. Vertel de leerlingen globaal wat ze gaan doen.
 2. Uitleg aan 1 grote tafel of aan bord:
 • Rekening houden met het aantal leerlingen.
 • Rekening houden met de sfeer in de groep.
 • Leerlingen niet in groep naar de tafel laten komen.
 1. Neem indien nodig tijd voor de uitleg:
 • Ga in op wat de leerlingen aanbrengen.
 • Bewaak de tijd, laat ze niet hun ganse WE, reis… vertellen.
 • Houd oogcontact met alle leerlingen.
 • Zet geen leerlingen voor schut.
 • Laat ze de opdracht herhalen.
 • Weet dat er leerlingen de opdracht niet zullen begrijpen als ze in groep wordt uitgelegd. (ADD, ADHD, ASS…)

Werkmoment

 1. Stilte vragen (dan nog is het niet helemaal stil); zeggen dat ze stil mogen praten is niet concreet af te spreken.

Opruimmoment

 1. Tijdig beginnen (inschatten vraagt ervaring).
 2. Leerlingen alles laten neerleggen, controleren en wachten indien nodig.
 3. Uitleg geven hoe er wordt opgeruimd:
 • 1 leerling per wasbak.
 • Zo weinig mogelijk leerlingen laten rondlopen.
 • Leerlingen materiaal laten ophalen.
 • Iedere leerling wast eigen spullen af.
 • Indien er leerlingen ‘klaar’ zijn kunnen ze papiermand legen, bord afwassen, vegen…
 • Niet meer naar werken kijken, verbeteren of evalueren, wel controle en overzicht houden bij het opruimen.
 • Zorgen dat de klas (volledig) opgeruimd is tegen dat de bel gaat.
 • Gomsel van bank laten vegen (mag op de grond).

Einde les

 1. Wachten tot de bel gaat.
 2. Bij belsignaal zwijgen de leerlingen, zetten ze zich recht en wachten tot de leerkracht zegt dat ze mogen naar buiten gaan.
 • Stoelen onder de tafel.
 • Leerlingen niet laten lopen.

Algemeen

 1. Probeer nooit je stem te verheffen.
 2. Laat niet blijken dat een leerling je niet ligt.
 3. Bij mindere lessen altijd eerst jezelf evalueren, in 99% van de gevallen ligt de bal in jouw kamp.
 4. Wees consequent.
 5. Wat je aan de leerlingen vraagt doe je ook zelf.
 6. Zie iedere leerling als je eigen kind.
 7. Laat iedere leerling groeien in zijn eigenheid en stap voor stap evolueren: probeer te vermijden dat de lat voor iedereen even hoog ligt. Iedereen die 1 of meerdere stappen opschuift in de positieve zin verdient een pluim.
 8. Spreek traag en duidelijk en leg juiste nuances in je stem.
 9. Laat de leerlingen alles neerleggen en kijken als je (extra) uitleg wilt geven. Luisteren is ook kijken!!!
 10. Blijf geduldig dingen herhalen, het is onze job en we worden er (goed) voor betaald.
 11. Houd afstand: laat de leerlingen niet hun ganse leven vertellen en/of ga er niet volledig in mee. Licht bij bezorgdheid klasleraar, directie en/of CLB in.
 12. Houd ook afstand van je eigen privéleven: laat bv. geen leerlingen toe op je eigen Facebookprofiel.
 13. Bij het nemen van foto’s: geen leerlingen herkenbaar fotograferen zonder toestemming.
 14. Laat je nooit leiden door eigen emoties, woede, teleurstelling. ‘Pak’ geen leerlingen terug als ze iets mispeuterd hebben.
 15. Bij onrusten hebben de leerlingen zelden de bedoeling jou aan te vallen al komt dit vaak zo over. Laat je er niet door inpakken. Blijf rustig!
* Met veel dank aan Ingeborg Borgoo, leerkracht Plastische opvoeding Sint-Lutgardisinstituut, Oostende. Zij stelde dit basisdocument voor een goed klasmanagement in lessen PO op. Dit is dus een heel persoonlijke opvatting/methode. Die van jou zal heel waarschijnlijk anders zijn of andere klemtonen leggen.
Rust!

Get cracking! (Aan het werk!)

Plan bij een van je stagelessen de volledige organisatie.

 • Ga per twee zitten.
 • Teken het grondplan van je stageklas (groot) of gebruik het onderstaande grondplan (onder examenopdracht).
 • Je begint wanneer je de leerlingen gaat ophalen op de speelplaats. En eindigt wanneer alle leerlingen het lokaal verlaten hebben.
 • Elke leerling moet op elk moment weten wat te doen.
 • Noteer chronologisch en wees grondig.

Stel jouw organisatie voor aan je medestudenten.

 • Wees streng en oplettend.
 • Probeer elkaar te helpen om een perfecte organisatie te maken.

Examenopdracht

Voorzie de volledige organisatie bij volgende les.

 • De les duurt 2 uur.
 • Je werkt met ijzerdraad en papier-maché rond fantasie figuren.
 • Er zijn tijdens deze les 21 leerlingen aanwezig.
 • Laat de leerlingen zoveel mogelijk in groepen werken. Hun resultaat zal een mengelmoes zijn van verschillende ontwerpschetsen.
 • Voorzie een heldere organisatie waarbij je alle leerlingen activeert. Dit zowel voor de start als het einde van de les.
 • Voorzie ook een evaluatie moment. Denk na over waar, hoe, hoe lang, ruimen we eerst het lokaal op, ...
 • Je beschrijft dus hoe het lokaal en materiaal wordt uitgehaald, klaargezet, voorbereid, ... Met in detail welke leerling wat doet.

Plattegrond van de klas zonder banken.

Veel succes!
Created By
Geert Van den Broeck
Appreciate

Credits:

Created with images by romaneau - "maldives ile beach"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.