Loading

Агремайн ЕООД Продукти за Минна, Кариерна и Рециклираща индустрия

Качествени консумативи и части за съвременни трошачки
Трошачно-пресевни машини Tesab
Миещи инсталации McCloskey Washing Systems (MWS)
Системи Matec за третиране на отпадни води при производство на инертни материали чрез филтърни преси
Системи за измиване на камиони Salma
Прахо-погасителни системи Duztech използващи водна мъгла за мини, кариери и инсталации за рециклиране.
Системи за оптично измерване на движещи се насипни товари H-Sensortechnik

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.