L' ATOM Models

 • MODEL DE THOMSON: Considera una gran esfera amb carga elèctrica positiva. Es pot dividir en:
 • - Electrons: carga negativa
 • - Protons: carga positiva
 • - Neutrons: no te carga elèctrica y es mes gran que els altres
 • MODEL DE DALTON: Tots els àtoms del mateix element son iguals.
 • 1- Tots els àtoms son idèntics entre ells.
 • 2- Els àtoms de distints elements tenen la mateixa massa i les mateixes propietats.
 • 3- Els compostos es formen quan els àtoms s’uneixen entre ells.
 • MODEL DE RUTHERFORD: Model planetari (el mes utilitzat avui en dia) El àtom es divideix en:
 • - Nucli central: que conte neutrons i protons.
 • - Una cortesa formada per electrons
 • El nucli es molt petit comparat amb l’àtom: l’àtom per dins esta buit.

Credits:

Created with images by WikiImages - "star clusters galaxy star" • WikiImages - "centaurus a ngc 5128 galaxy"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.