Ijsbloemen Op mijn venster

De vorming van ijsbloemen begint met hier en daar een ijskristal, bijvoorbeeld rond een stofje op of een putje in het glas. Hoe langzamer de ruit bevriest, des te mooier worden deze dendritische (=boomvormige) kristallen.

Fotohardware: iPhone 4 op Nikon Loupe 4x- Sigma 70 mm macro op Nikon D300 - Lumix GF1/ 20 mm

Created By
Joop Wever
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.