een fantastisch 2017 een gezond jaar vol muziek, liefde, reizen en veel plezier

We gaan weer een jaar meer bewegen, gezonder leven, minder eten en drinken, proberen nog vriendelijker en toffer te zijn voor vrienden, buren, collega's en familie, op tijd slapen, minder stressen, op tijd alles relativeren en lachen!

Annemie & Paul

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.