Type:Rider Myrea wijfjes

Dit lettertype doet mij heel erg denken aan de tijd toen alles nog met de hand geschreven werd, met een veren pen.
Garamond doet mij eerlijk gezegd denken aan de toekomst met robots etc, aangezien het een erg clean lettertype is.
Dit lettertypen doet me denken aan het wilde westen, in een droge woestijnachtige omgeving.
Dit letterype doet mij denken aan een van de eerste kranten die werden gedrukt.
Dit lettertype doet me denken aan een van de eerste computers, aangezien het lettertype zo pixelig is.

Wat vond ik van deze game en wat heb ik geleerd?

Ik vond het best wel een leuke game, na een tijdje begon de Walkthrough wel een beetje te vervelen. Wat ik heb geleerd is dat lettertypen veel bepalen over het spel. Als je lettertype er goed bij past maakt dat je hele game beter.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.