Loading

Urban delingsøkonomi Er moderne individualister modne for tanken?

Begrepet «Gaining by Sharing» – fordeler ved å dele – er et nytt konsept for boligbygging som BOB nå vurderer for kommende boligprosjekt. Ideen er å utvikle en moderne og fremtidsrettet boform – som henter det beste ut av tanken om bærekraft, delingsøkonomi og felleskap, samtidig som det tas stort hensyn til den enkeltes krav til skjerming og privat sfære.

«Gaining by Sharing» (GbS) er en modell for bofellesskap, beregnet på det kommersielle boligmarkedet, og er relevant både for utbyggere og for deg som ønsker å bo mer bærekraftig. Modellen er utviklet av Helen & Hard arkitekter og Indigo Vekst, med utredninger gjennomført i samarbeid med Gaia Trondheim. Begge miljøene har en helhetlig innstilling til miljøutfordringer og bærekraft.

Best mulig livskvalitet

Bærekraft ifølge GbS-modellen omfatter ikke bare fysiske løsninger som arkitektur og infrastruktur. Prinsippet søker også å ivareta best mulig livskvalitet og sosiale relasjoner hos beboerne. Målet med modellen er å skape sosiale, miljømessige, økonomiske og arkitektoniske gevinster, gjennom fellesskap og deling.

Miljøgevinst ved både produksjon, drift og bruk av boligene skapes gjennom deling av arealer, funksjoner, utstyr og tjenester. Valg av materialer, energibruk og transport skal gir CO2gevinst.

– Spennende, men utfordrende

– «Gaining by Sharing»-ideen er veldig spennende, og absolutt en tenkning vi I BOB ønsker å jobbe med for noen av utbyggingsprosjektene vi har på beddingen, sier Ole H. Kleppe, utbyggingsdirektør i BOB. Han forteller at BOB har knyttet formell kontakt med GbS-miljøet, og at det jobbes med å få ta i bruk konseptet for utvalgte, kommende boligprosjekt fra BOB.

– GbS-modellen er på mange måter en inner-tier i forhold til BOBs ønske om å skape gode hjem og liv mellom husene, og det er langt på vei i tråd med våre målsetninger for inneværende strategiperiode, sier Kleppe.

Men han ser at det kan ligge noen utfordringer i skjæringspunktet mellom folks krav til privat bolig, og ønsket om å dele fellesgoder – ut fra tanken om en bærekraftig måte å bo og leve på.

Fordeler med å dele, i en moderne og fremtidsrettet boform – som henter det beste ut av tanken om bærekraft, delingsøkonomi og felleskap. (Foto: Syda productions)

– Mange av oss har gjerne egne oppfatninger av ord som «kollektiv» og «bofelleskap» - som kan gi assosiasjoner til alt fra fordums «68-ere» til institusjonell boform. Men dette konseptet må tilpasses det moderne mennesket – uansett livsfase. Vi er, enten vi liker det eller ikke, stort sett individualister når det kommer til stykket. Derfor handler det om å finne gode løsninger for fremtiden, løsninger som de fleste av oss kan leve godt med, sier han.

Kleppe poengterer at han tror en vellykket løsning på et slikt konsept må se ut over selve bo-området, og også ta inn over seg behovet for gode, allsidige service-tilbud i umiddelbar nærhet. Dette for bl.a. å minimalisere behovet for transport til daglige gjøremål. Han ser for seg at eksempelvis dagligvarer, helsetjenester og barnehager vil få naturlig plass i et slikt konsept.

– Vi kan godt se på dette som en landsby i byen, en bydel bygget opp fra grunnen. Basisen skal være delingsøkonomi der dette er praktisk, satt sammen med et offentlig og privat tjenestetilbud, sier han.

Tanken bak konseptet

«Gaining by Sharing»-ideen har utspring i at vi i stedet for dagens ensidige fokus på energieffektivisering, trenger vi et skille i bevisstheten om hvordan vi omgås våre ressurser totalt sett. Både som medmennesker og i samspill med våre omgivelser. Til grunn for arbeidet ligger Helen & Hards relasjonelle designfilosofi og -metode: For å skape miljøriktige løsninger, må vi utforske potensialer i gjensidig utveksling mellom mennesker, omgivelser og materielle ressurser.

Modellen er utarbeidet gjennom grundige studier av eksisterende litteratur og forskning, samt studier og besøk av fungerende kollektiv. Dette har resultert i håndboken Gaining by sharing - en studie om bærekraftig boform, samt pilotprosjektet Vindmøllebakken i Stavanger.

Vindmøllebakken - nytt bymiljøprosjekt i Stavanger

Vindmøllebakken er et nytt miljøvennlig bykvartal i Østre bydel i Stavanger. Intensjonen er å bygge med prefabrikkerte treelementer med trefiberisolasjon.

VINDMØLLEBAKKEN: De 40 boenhetene i Vindmøllebakken utgjør det aller første bofellesskapet som bygger på Gaining by Sharing, en modell utviklet av Kruse Smith, Helen & Hard og Gaia Trondheim. (Illustrasjon: Kruse Smith Eiendom, Helen & Hard arkitekter)

Boligprosjektet består totalt av 49 enheter, hvorav fire er rekkehus, elleve er leiligheter og 34 er leiligheter i et bofellesskap. En eksisterende fabrikkhall blir parkeringshall, mens deler av en gammel hermetikkfabrikk blir festsal i bofellesskapet.

Prosjektet har særskilt fokus på klimavennlig materialbruk, og drift av boligene, men også bomiljø. Boformen «Gaining by Sharing» blir utforsket. Prosjektet viser hvordan man oppnår bokvaliteter i byen ved boformer som svarer på nye boligbehov, og minimerer forbruk av areal og ressurser gjennom fellesskap og deling. Beboere inviteres med i en medvirkningsprosess fra tidlig fase.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkningen skal følge prosjektet helt fra reguleringsfasen og inn i de fasene hvor arkitektoniske og organisatoriske løsninger konkretiseres. Det handler om hvilke individuelle og felles gevinster vi kan få ved å dele hverdagslivet mer med hverandre. Gjennom ulike boligtypologier er bofellesskapet tilrettelagt for et mangfold av beboere i ulik alder og livsfaser.

Miljøgevinst ved både produksjon, drift og bruk av boligene skapes gjennom deling av arealer, funksjoner, utstyr og tjenester. Valg av materialer, energibruk og transport skal gir CO2gevinst.

Prosjektet ønsker å ta bærekraftbegrepet på alvor, og diskuterer både sosiale, økologiske og økonomiske kvaliteter med de potensielle beboerne.

Bærekraft er sammensatt

BÆREKRAFT: Prosjektet i Stavanger markedsføres som et bærekraftig alternativ. Ikke bare miljømessig, men også sosialt, arkitektonisk og menneskelig. (Illustrasjon: Kruse Smith Eiendom, Helen & Hard arkitekter)

Siv Helene Stangeland i arkitektfirmaet Helen & Hard mener at begrepet bærekraft er sammensatt, og dermed vanskelig å gripe. Vi må heller snakke om hva vi faktisk gjør, sier hun.

– Og i grunnen handler bærekraft om det en god arkitekt alltid har gjort; stedstilpasning i forhold til klima og omgivelser, bevisst ressurshushold, sunne og helsebringende materialbruk, god romlige organisering som hjelper oss å bo sammen. Over dette, på et systematisk plan, må vi nå også ha en forståelse for og kjenne til hele produksjonskjeden. I arbeidet med disse tingene snakker vi helt konkret om bærekraftig utvikling.

Noe av det unike med prosjektet og Gaining by sharing er at innbyggerne i Vindmøllebakken har møtt hverandre lenge før innflytting. De er involvert i både forprosjektering og prosess, og kan bidra til hvordan deres fremtidige bolig skal se ut og utformes.

– Her er det utforsking på mange plan. En av de er å utforske hvordan det er å involvere brukerne i en slik offentlig reguleringsprosess. Prosessen har pågått et par-tre år og har vært uforutsigbar. Flere interesserte har falt av underveis. De skjønner ikke hvorfor det skal ta så lang tid. Men det er mye god lærdom i det, forteller Siv Helene Stangeland.

Stor interesse

– Vi registrerer stor interesse for prosjektet, og hovedgrunnen tror jeg er at vi har en kombinasjon av brukere som ser gevinster i nye boformer; en hel generasjon av friske, eldre mennesker som søker overgang fra enebolig og yngre generasjoner som både må forholde seg til tidsklemme og en høy inngangspris til boligmarkedet. I et slikt fellesskap er det større mulighet for å hjelpe hverandre i hverdagen, folk er tettere på hverandre og ulike generasjoner kan utfylle hverandres behov, sier Stangeland.

Kilder: byggfakta.no, arkitektur.no og gainingbysharing.no

BOB og Move About legger til rette for bildeling

EIE SAMMEN: BOB satser på å legge til rette for bildeling i nye boligboligprosjekt. (Foto: Syda Productions)

BOB satser på å legge til rette for bildeling i nye boligboligprosjekt – eksempelvis i Portalen. Her har BOB levert en elektrisk VW Golf som en del av «pakken». Denne administreres gjennom et digitalt verktøy fra Move About – som inneholder reservasjonssystem, betalingsløsning – ja endog nøkkelfri adgang til kjøretøyet via mobilapp. Samme konseptet vurderes for bl.a. for det kommende prosjektet i Dolviken. Move About drifter en offentlig flåte med elbiler som er åpne til privatpersoner og bedrifter som trenger miljøvennlig mobilitet i korte perioder. Move About leverer også bildelingstjenester til bedrifter som ønsker dedikerte elbiler for sine ansatte og partnere. Sameiet i Portalen eier selv bilen, men administreres av Move About.

Tilrettelagte løsninger

BOB er uansett hele tiden på jakt etter tilrettelagte løsninger for å tilpasse boligprosjektene våre skiftende ønsker og forventninger fra stadig mer miljøbevisste boligkjøpere. Vi registrerer at det er en økende trend at boligkjøpere dropper å ha egen bil – og en bildeleordning reduserer behovet for parkeringsareal i forbindelse med fremtidige boligutbygginger. Hvorfor bygge mange og dyre parkeringsplasser det ikke er bruk for? Da er det mer fremtidsrettet å satse på at bildeling dekker folks behov for tilgang til bil. Kanskje fremtidens parkeringsareal i all hovedsak skal øremerkes kjøretøy som er med i en eller annen form for bildeling

Organisert bildeling er også en naturlig del av en boform som er basert på «Gaining by Sharing»-konseptet, enten som en egen, lokal løsning – eller via etablerte ordninger som eksempelvis Bildeleringen.

Enkelt og greit

Sistnevnte eksempel er et medlems-eid ikke-kommersielt samvirke. Et eventuelt overskudd går tilbake til driften. Du trenger ikke tenke på bensinpriser, reparasjoner og service. Bruk av bil inkluderer utgifter til drivstoff, forsikring, vedlikehold, dekkskift og årsavgift.

Du betaler kun for den tiden du bruker bilen, og for antall kilometer du kjører, i tillegg til medlemsavgiften.

Forskning viser at en delebil erstatter mellom fem og ti privatbiler. Dette gjør bl.a. at behovet for parkeringsplasser i tilknytning til bo-området reduseres betydelig. Bildeling er delingsøkonomi i praksis, og sørger for en mye bedre utnyttelse av ressursene

Barnehage sentralt i BOB-prosjekter

TAR HENSYN TIL DE MINSTE: Barnehage som en del av det umiddelbare nærmiljøet, vil være viktig i fremtidige boligprosjekt fra BOB. (Foto: Shock)

Tilrettelegging for barnehage som en del av det umiddelbare nærmiljøet vil være viktig i fremtidige boligprosjekt fra BOB. I prosjektet 1912 som BOB nå ferdigstiller i Damsgårdssundet, vil det komme barnehage som en del av bomiljøet. I nevnte tilfelle er det en privat barnehage som skal etableres, men BOB ser for seg at en i framtiden også vil knytte kontakt med Bergen kommune for etablering av barnehager i kommende prosjekt. Det er viktig for BOB å legge til rette for barnefamilier i fremtidens boligområder, og et barnehagetilbud i nærmiljøet vil gjøre en hektisk hverdag enklere for småbarnsforeldre.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.