סדנת דינמיק טייפ 31.03.17 מרכז רפואת הספורט וינגייט

להרשמה :

Motti@profit2000.co.il

050-4090705

שילוב תיאורטי עם מעשי

יסודות המודל הביו -מכני עם דגש על החשיבה הקלינית מאחורי DynamicTape

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.