סדנת דינמיק טייפ בירושלים Physioactive malcha

20/10/2017 8:00

פיזיו אקטיב , מלחה ירושלים

להרשמה :

Motti@profit2000.co.il

0ערן לוי 54-256-0189

מוטי 050-4090705

שילוב תיאורטי עם מעשי

https://youtu.be/wHEO1a3dmrc

יסודות המודל הביו -מכני עם דגש על החשיבה הקלינית מאחורי DynamicTape

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.