Infra Communicatie foto's van bouw en infra

Bij bouwprojecten zijn veel partijen betrokken. Een groot aantal komt totaal niet in beeld maar zonder hen kan het project niet gerealiseerd worden.

Infra Communicatie fotografeert veel op bouwprojecten en heeft wèl oog voor partijen die niet meteen in het oog springen.

De foto's hier zijn een voorbeeld voor de stijl waarin Infra Communicatie fotografeert. Met pakkende foto's kunt u een realistisch beeld schatsen van de dagelijkse praktijk van een Trafficsupport specialist.

Geïnteresseerd? Kijk ook eens op mijn site

Mail mij of bel: marcel@infracommuncatie.com Mobiel: 0610071677

Created By
Infra Communicatie steinbach
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.