ทุนมนุษย์ : ความสำคัญในยุค Thailand 4.0

ที่มารูปภาพ: spark.adobe.com

โดย สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง

อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คน (Man) หรือ ทรัพยากรมนุษย์ (Human resource) ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการจัดการองค์การ เนื่องจากอาจกล่าวได้ว่า "คนหรือทรัพยากรมนุษย์" เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่การบรรลุความสำเร็จ ดังนั้น องค์การที่ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management) จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์การและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable competitive advantage)

ทุนมนุษย์ หรือ Human Capital เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน มีมากบ้างน้อยบ้างตามแต่การสร้างหรือการสะสมของแต่ละบุคคลที่พึงกระทำได้ องค์การทุกองค์การจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์ของสมาชิกในองค์การ พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีและยังไม่มี และดึงทุนมนุษย์เหล่านั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวเจ้าของทุนมนุษย์เอง และองค์การด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนี้ เพื่อต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนหรือทรัพยากรมนุษย์ (Man/Human Resiurce)ว่า คนสำคัญอย่างไรต่อองค์การ ทุนมนุษย์คืออะไร และทุนมนุษย์สำคัญต่อ Thailand 4.0 อย่างไร

ที่มารูปภาพ: spark.adobe.com
สิ่งแรกที่ทุกคนควรทำความเข้าใจ โดยเฉพาะผู้บริหารองค์การ คือ "คนหรือทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญอย่างไรต่อองค์การ

ผู้เขียนอยากให้ทุกท่านได้รับฟังแนวคิดของคุณ พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตกรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ซึ่งได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR) ของสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับความสำคัญของคน หรือ ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ดังนี้ (คลิป VDO ของสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=1cYy6SEpFyc

จากความสำคัญของ คน (Man) หรือ ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ผู้เขียนขอนำทุกท่านมาสู่องค์ประกอบของคนหรือทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ นั่นคือ "ทุนมนุษย์"

ทุนมนุษย์ คือ อะไร

ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้สรุปความหมายของ "ทุนมนุษย์" แบบกระชับและเข้าใจง่าย ไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า ทุนมนุษย์ : การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนา ดังนี้

"ทุนมนุษย์ คือ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความชำนาญ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีสั่งสมอยู่ในตัวเอง และสามารถจะนำสิ่งเหล่านี้มารวมเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นศักยภาพของงองค์กร หรือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่า ซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นมีความสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน" (ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2550)
ที่มารูป : https://flex.wisconsin.edu/blog/competency-based-education-what-it-is-how-its-different-and-why-it-matters-to-you/
ที่มารูปภาพ: spark.adobe.com
ทุนมนุษย์กับยุค Thailand 4.0

จากแผนภาพด้านบน จะเห็นได้ว่า โมเดลการพัฒนาแบบ Thailand 4.0 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศ โดยนำโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

การขับเคลื่อนดังกล่าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสำคัญ คือ

 • เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”
 • เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

อ้างถึงจาก http://www.admissionpremium.com/news/1377

ดังนั้น หากองค์การต้องการความสำเร็จและสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable competitive advantage) ในยุค Thailand 4.0 ผู้เขียนเห็นว่า ผู้บริหารต้องมุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ให้สอดคล้องกับหนึ่งในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2555) ที่ได้เขียนไว้ในหนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ คือ

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และเรียนรู้ไปตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C

3R

 • Reading (อ่านออก)
 • (W)Riting (เขียนได้)
 • (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น)

7C

 • Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)
 • Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
 • Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
 • Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ)
 • Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
 • Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 • Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
ก่อนจะจบบทความนี้ ผู้เขียนอยากให้ทุกท่าน ได้ลองค้นหาทุนมนุษย์ของตนเองที่เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ Model Thailand 4.0 ในแบบฝึกหัดต่อไปนี้

แบบฝึกหัด https://goo.gl/forms/sHoqVAe4FqEexwtC3

เอกสารอ้างอิง

 • https://www.youtube.com/watch?v=1cYy6SEpFyc (สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • https://flex.wisconsin.edu/blog/competency-based-education-what-it-is-how-its-different-and-why-it-matters-to-you/
 • http://www.admissionpremium.com/news/1377
 • ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.2550. ทุนมนุษย์ การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนา. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • วิจารณ์ พานิช. 2555. วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21

Credits:

Created with images by FirmBee - "office freelancer computer" • StartupStockPhotos - "office startup business" • kaboompics - "man reading touchscreen"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.