Loading

REGULAMIN KONKURSU "ROBAKOM W KOŚĆ"

1. DEFINICJE:

 • „Etap” – runda Konkursu określona w pkt 5 Regulaminu, w ramach której zadawane są Pytania Konkursowe i w ramach której istnieje możliwość wygrania Nagrody.
 • „Tura” – runda Etapu I Konkursu określona w pkt 5.1.1 Regulaminu.
 • „Google” – Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4).
 • “Sklep” - osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które prowadzą sklepy zoologiczne i posiadają w asortymencie prowadzonych przez siebie sklepów zoologicznych produkty Organizatora.
 • „Komisja Konkursowa” – komisja konkursowa powołana przez Organizatora w celu oceny odpowiedzi na Pytania Konkursowe i podjęcia decyzji w sprawie przyznania Nagród.
 • „Konkurs” – niniejszy konkurs realizowany przez Organizatora.
 • „Organizator” – Vetoquinol Biowet sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000064225, REGON: 210527414, NIP: 5990108560.
 • „Pytanie Konkursowe” – pytanie zadawane w ramach Etapu II lub jednej z Tur Etapu I.
 • „Regulamin” – niniejszy regulamin.
 • „Uczestnik” – podmiot uczestniczący w Konkursie zgodnie z pkt 3 Regulaminu.
 • „Zwycięzca” – Uczestnik, któremu przyznano Nagrodę zgodnie z pkt 7 Regulaminu.
 • „Nagroda” – nagroda rzeczowa w postaci zestawu podarunkowego określona w pkt 6 Regulaminu.
 • „Formularz Konkursowy” – formularz zawierający Pytania Konkursowe dostępny za pośrednictwem narzędzia Google Forms, pod adresem: https://news.vetoquinol.pl/formularz

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).

2.2 Udział w Konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.

2.3 Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin obowiązujący od dnia 01.09.2021 r.

2.4 Konkurs trwa od 01.09.2021 r. do 31.10.2021 r. Po tym terminie Formularz Konkursowy będzie nieaktywny.

2.5 Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.6 Konkurs jest realizowany za pośrednictwem Formularza Konkursowego.

2.7 Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z Google Ireland Limited („Google”). Zasady korzystania z usług Google, w tym narzędzia Google Forms, oraz przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Google Forms określają Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z usług Google dostępne pod adresem: https://policies.google.com/?hl=pl&gl=pl.

2.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

2.8.1 za brak możliwości uzupełnienia Formularza Konkursowego ze względów technicznych, w tym w przypadku użycia przeglądarki internetowej uniemożliwiającej wypełnienie Formularza Konkursowego;

2.8.2 za przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Google;

2.8.3 za usługi, w tym za ich jakość, świadczone przez Google na rzecz Uczestników w związku z korzystaniem z narzędzia Google Forms.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1 Konkurs skierowany jest do Stacjonarnych Sklepów Zoologicznych lub innych stacjonarnych placówek handlowych posiadających w ofercie produkty Drontal i/lub Dronspot.

3.2 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

4.1 Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na Pytania Konkursowe zawarte w Formularzu Konkursowym.

4.2 Żeby przystąpić do Konkursu Uczestnik ma obowiązek:

4.2.1 zapoznać się z Regulaminem;

4.2.2 podać w Formularzu Konkursowym adres e-mail Uczestnika;

4.2.3 przesłać za pośrednictwem Formularza Konkursowego zdjęcie, które spełnia następujące wymagania:

4.2.3.1 jest w formacie pliku .jpg;

4.2.3.2 przedstawia minimum 3 z następujących produktów Organizatora znajdujące się na ekspozycji Sklepu:

 • Drontal tabletki powlekane dla kotów; 5909990034383
 • Drontal Dog Flavour dla psów 10kg 2 tab.; 5909991214074
 • Drontal Plus Flavour dla psów 35 kg; 5909997002613
 • DRONSPOT dla małych kotów (0,5-2,5kg); 5909991409005
 • DRONSPOT dla średnich kotów (2,5-5kg); 5909991409036
 • DRONSPOT dla dużych kotów (5-8kg); 5909991409067

4.2.3.3 nie przedstawia cen produktów Organizatora ani cen jakichkolwiek innych produktów;

4.2.3.4 jest wyraźne oraz w jakości i rozdzielczości pozwalającej Organizatorowi na weryfikację spełnienia wymagań określonych w pkt 4.2.3.2 oraz 4.2.3.3

– („Zgłoszenie”).

4.3 Uczestnik, który nie potwierdzi, że Sklep posiada na ekspozycji ww. produkty Organizatora, nie jest uprawniony do udziału w Konkursie.

4.4 Konkurs realizowany jest w Etapach określonych w pkt 5 Regulaminu.

4.5 Uczestnik może przystąpić do Etapu II Konkursu niezależnie od wyniku Etapu I Konkursu.

4.6 Przystąpienie do Konkursu w Etapie I następuje poprzez udzielenie w jednej z Tur odpowiedzi na Pytania Konkursowe w Formularzu Konkursowym.

4.7 Dokonanie Zgłoszenia oznacza wzięcie udziału w Konkursie oraz akceptację Regulaminu.

4.8 Zgłoszenie, które nie zawiera wszystkich wymaganych elementów wskazanych w pkt 4.2. powyżej jest nieważne i uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

4.9 Wyłącznie Zgłoszenia dokonane zgodnie z Regulaminem i w terminach określonych w Regulaminie uprawniają do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.

4.10 Uczestnik traci prawo do wzięcia udziału w Konkursie oraz prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia Regulaminu, w szczególności wielokrotnego dokonania Zgłoszenia, w szczególności w razie dokonania Zgłoszenia z różnych adresów e-mail, z zastrzeżeniem pkt 7.7. Regulaminu.

5. ETAPY KONKURSU

5.1 Konkurs uwzględnia dwa etapy:

5.1.1 Etap I „QUIZ” – Uczestnik odpowiada na Pytania konkursowe (zamknięte) wskazane w Formularzu Konkursowym;

5.1.1.1 Etap I składa się z 8 (słownie: ośmiu) Tur, z których każda trwa dzień – każdy poniedziałek września i października 2021 – Formularz Konkursowy dla danej Tury otwiera się o godz. 00:00 w poniedziałek, 6 września 2021 a zamyka o godz. 23:59 tego samego dnia. Pierwsza Tura Etapu I rozpoczyna się w dniu 6 września 2021. Uczestnik może wziąć udział w dowolnie wybranej Turze Etapu I.

5.1.2 Etap II „PYTANIE KONKURSOWE” – Uczestnik odpowiada na Pytanie Konkursowe (otwarte) i przesyła je Organizatorowi za pośrednictwem Formularza Konkursowego („Odpowiedź”).

6. NAGRODA

6.1 Nagrodą w każdej z Tur Etapu I jest zestaw produktów Vetoquinol o łącznej wartości brutto 100 zł w postaci zestawu poniższych produktów:

 • Otifree 60 ml
 • Kerabol Biotin 20 ml
 • Caniviton Forte plus 30 tabletek

6.2 Nagrodą w Etapie II jest (Nagrody Główne):

 • za zajęcie pierwszego miejsca w Etapie II –Thermomix TM6 o wartości brutto 5495 zł brutto
 • za zajęcie drugiego miejsca w Etapie II – Robot sprzątający IROBOT Roomba I7+ o wartości brutto 3 039 zł
 • za zajęcie trzeciego miejsca w Etapie II – Ekspres do kawy SIEMENS EQ.500 TP503R09 o wartości brutto 1999 zł

6.3 Nagrody nie podlegają wymianie na inne rzeczy (przedmioty) ani na gotówkę lub inną formę płatności.

7. WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY

7.1 Podjęcie decyzji o przyznaniu nagród dokonywane jest przez Komisję Konkursową.

7.2 Komisję Konkursową w składzie co najmniej 3 osób powołuje Organizator spośród pracowników Organizatora.

7.3 Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzców i przyznaje Nagrody odrębnie dla każdego Etapu, w tym odrębnie dla każdej Tury Etapu I.

7.3.1 Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzców każdej Tury Etapu I w terminie do 12 listopada 2021 roku:

7.3.2 Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzców Etapu II w terminie do 12 listopada 2021 roku.

7.4 Komisja Konkursowa, w Etapie I, przyznaje Nagrody dla Uczestników, którzy:

 • poprawnie odpowiedzieli na Pytanie Konkursowe; oraz
 • najszybciej spośród wszystkich Uczestników danej Tury wypełnili Formularz Konkursowy.

7.5 Komisja Konkursowa, w Etapie II, przyznaje Nagrody dla Uczestników, którzy przygotowali najbardziej kreatywną Odpowiedź w ocenie Komisji Konkursowej.

7.6 W danym Etapie Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzców. Nagroda w Etapie I jest gwarantowana dla 15 pierwszych Uczestników, którzy w danej Turze poprawnie odpowiedzą na Pytania konkursowe w Formularzu Konkursowym. Łączna liczba Zwycięzców w ramach Etapu I wynosi 120 Zwycięzców. Łączna liczba Zwycięzców w ramach Etapu II wynosi 3 Zwycięzców.

7.7 Ten sam Uczestnik nie może zostać Zwycięzcą ani otrzymać Nagrody więcej niż jeden raz w ramach jednego Etapu Konkursu. Ten sam Uczestnik może jednak uzyskać Nagrodę w Etapie I i w Etapie II. Jednak jeżeli Uczestnik prowadzi kilka Sklepów to Nagrodę, zgodnie ze zdaniem poprzednim, może otrzymać za każdy z nich.

7.8 Organizator informuje Zwycięzców o przyznaniu Nagrody poprzez przesłanie informacji o wygranej za pośrednictwem wiadomości na adres e-mail, z którego Zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia. Jednocześnie Organizator zwróci się do Zwycięzcy o podanie za jego zgodą danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagrody: imię, nazwisko, adres wysyłki Nagrody, numer telefonu, nazwa Sklepu. Podanie tych danych jest niezbędne w celu przekazania Nagrody. Niepodanie ww. danych Organizatorowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody od Organizatora oznacza zrzeczenie się Nagrody przez Zwycięzcę.

7.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez Zwycięzcę adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą przekazanie Zwycięzcy Nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez Zwycięzcę.

7.10 Organizator zweryfikuje czy Zwycięzca zgodnie z Regulaminem jest uprawniony do uczestnictwa w Konkursie. Jeżeli na podstawie tej weryfikacji Organizator stwierdzi, że Zwycięzca nie spełnił wymagań wskazanych w Regulaminie, Nagroda nie zostanie mu przekazana, a Zwycięzcą w jego miejsce będzie kolejny Uczestnik, spełniający wymagania do przyznania Nagrody.

7.11 Nagroda będzie wydana Zwycięzcy na koszt Organizatora.

7.12 Zwycięzca staje się właścicielem Nagrody z chwilą jej odbioru. Nagrody nieodebrane do dnia 31.12.2021 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

7.13 Zwycięzcy przysługuje prawo do zrzeczenia się Nagrody.

7.14 Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do samodzielnego rozliczenia się z podatków z tytułu otrzymania nagrody w Konkursie.

7.15 Nagrody otrzymane przez Zwycięzcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z działalności Zwycięzcy, a ich wartość powinna zostać uwzględniona przez Zwycięzcę w przychodach z danego okresu.

7.16 W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmiany interpretacji takich przepisów dokonanej przez upoważnione organy, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad rozliczania podatku od Nagród uzyskanych w ramach Konkursu.

7.17 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe wskutek zmiany przepisów prawa lub ich interpretacji, wszelkie dodatkowe wydatki Uczestników, stanowiące realizację obowiązków podatkowych i innych ciężarów publicznoprawnych.

8. REKLAMACJE

8.1 Wszelkie reklamacje związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane za pośrednictwem poczty e-mail na adres: poland_konkurs@vetoquinol.com w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do reklamacji, najpóźniej do dnia 31.12.2021r. Reklamacje zgłoszone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane i uznawane przez Organizatora Konkursu.

8.2 Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • dane Uczestnika;
 • adres do kontaktu;
 • wskazanie nieprawidłowości związanych z organizacją Konkursu;
 • żądania Uczestnika oraz ich uzasadnienie.

8.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Organizator informuje Uczestnika pisemnie lub w formie wiadomości e-mail o zajętym stanowisku, wskazując uzasadnienie swojej decyzji.

8.4 Niezależnie od procedury reklamacyjnej, Uczestnikowi przysługuje również prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

9. LICENCJA

9.1 Uczestnik oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi i przysługują mu prawa autorskie majątkowe do treści Odpowiedzi.

9.2 Uczestnik oświadcza, że Odpowiedź nie będzie naruszać praw autorskich ani innych praw osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich oraz innych praw (w tym dóbr osobistych) osób trzecich.

9.3 Uczestnik, zamieszczając Odpowiedź w Formularzu Konkursowym, nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, z prawem do udzielania sublicencji, do utworów stanowiących elementy Odpowiedzi („Utwory”) na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnikowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Utworów na każdym odrębnym polu eksploatacji.

9.4 Uczestnik zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworów przez Organizatora w tym dokonywanie korekt, zmian, przetworzenia oraz publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także do wprowadzenia go do zbioru i do jego połączenia z innymi Utworami.

10. DANE OSOBOWE

10.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14, 66-400 Gorzów Wielkopolski, nr NIP: 5990108560; nr KRS 0000064225, Regon: 210527414

10.2 Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji (minimum 5 lat po zakończeniu umowy);
 • wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, min.: dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji biznesowych – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,
 • w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innych aktywnościach Administratora, również na podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Panią/Panem – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.

10.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

 • Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.
 • Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji biznesowych.
 • W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

10.4 Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

10.5 W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

10.6 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

10.7 Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego – mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

10.8 Dane kontaktowe Koordynatora Ochrony Danych Osobowych Organizatora do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych, to: stanislaw.roszkowiak@vetoquinol.com

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

 • za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy przystąpieniu do Konkursu lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika lub wręczenie Nagrody;
 • w razie wielokrotnego przesyłania Zgłoszeń z konta Uczestnika przez osoby trzecie;
 • za spory w zakresie uprawnień Uczestników;

11.2 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia w Regulaminie zmian, o ile potrzeba dokonania zmiany będzie wynikała z ważnej przyczyny, w tym gdy zmiana jest konieczna z uwagi na przepisy prawa, rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu albo gdy zmiana obejmuje wyłącznie sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu w Regulaminie.

11.3 W wypadku planowanej zmiany w Regulaminie, Uczestnicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

11.4 Zmiany w Regulaminie nie wpływają na prawa Uczestników nabyte przed dniem wejścia zmian w życie.

11.5 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Regularnie Drontal kostka i robaki to błahostka
Regularne zabawy w terenie, to robakami zagrożenie, dlatego daj robakom w kość ze smakowitymi kostkami Drontal.
Żeby kot mógł być kotem, odrobaczaj go Dronspotem
Kilka kropli wprost na kark, złościć się? No nie ma jak. Dobry Pan Dronspot dał, by kot spokój od robaków MIAU