Yardımcı Fiillerle Kurulan Birleşik Fiiller Beren BARIŞKAN, Defne İncİ, Denİz yılmaz, Ece Eroğlu, Zeynep yurder

Birleşik fiiller 3'e ayrılır.
Etmek, eylemek, olmak ve kılmak yar­dımcı fiillerdir.

bu yar­dımcı FİİllEr önündekİ sözcüklere BİRLEŞİK yazılabileceğİ GİBİ, ayrı da YAZILABİLİR.

Örnek:
  • Bitişik Yazılanlara Örnek: Farketmek
  • Ayrı Yazılanlara Örnek: Mutlu etmek
DİĞER ÖRNEKLER:
Hissetmek
Namaz kılmak
Kaybolmak
Yardım etmek
Pişman olmak
Mutlu kılmak
KONUYU ANLADIK MI???

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisinde "olmak" sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmıştır?

A) Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu.

B) Hediyeyi verince çok mutlu oldu.

C) Labirentin dar yollarında kayboldular.

D) Vazo kırıldı, her yer cam kırığı oldu.

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisinde "kılmak" sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?

A) Bu özelliği onu her zaman saygın kıldı.

B) Çocuksu bir kişiliğe sahip olması, onu her zaman genç kıldı.

C) Camiye namaz kılmaya gidiyormuş.

D) İnsanları diğer canlılardan ayıran akıldı.

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisinde "etmek" sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?

A) Koştukça, yüzüme vuran rüzgarın sersemletici etkisini daha fazla hissetmeye başladım.

B) O her türlü soruna koşar, yardım eder.

C) Bu teklifi, keyifle kabul edeceğini söyledi.

D) Hak ettiğinden çok daha fazla saygı görmesi sinirime dokunuyordu.

KAYNAKÇALARIM
  1. Bilgiyelpazesi.com. Bilgiyelpazesi.com. N.p., n.d. Web. 02 Mar. 2017.
  2. "Yardımcı Fiille Yapılan Birleşik Fiiller - Yeni Müfredata Uygun Türkçe Ve Edebiyat Konuları." Yardımcı Fiille Yapılan Birleşik Fiiller - Yeni Müfredata Uygun Türkçe Ve Edebiyat Konuları. N.p., n.d. Web. 02 Mar. 2017.
  3. "Yardımcı Fiillerle Yapılan Birleşik Fiiller örnekler." BakimliyizCom RSS. N.p., n.d. Web. 02 Mar. 2017.
ESORULARIN CEVAP ANAHTARI

1-B 2-D 3-A

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.