L'ÀTOM Andrea Prieto

Cada substància de l'univers, les roques, el mar, nosaltres mateixos, els planetes i fins a les estrelles més llunyanes, estan enterament formades per petites partícules anomenades àtoms.
Hi van haver tres models atòmics. El de Dalton, el de Thomson i el de Rutherford.
Dalton
Thomson
Thomson

Dalton:

En 1808 Dalton va publicar les seves idees del seu model atòmic:
1. La matèria està formada per minúscules molècules anomenades àtoms.
2. Hi ha distintes classes d’àtoms, que es distingeixen per la seva massa i les seves propietats.
3. Els compostos es formen al combinar-se el àtoms de dos o més elements en proporcions fixes i senzilles.
4. En les reaccions químiques, els àtoms s’intercanvien d’una a una altre substància, però cap àtom d’un element desapareix ni es transforma en un altre àtom.
Model Atòmic de Dalton

Thomson:

J.J. Thomson, va demostrar que dins dels àtoms hi ha unes partícules diminutes, amb carrega elèctrica negativa, a les que les va anomenar electrons.
Segons el model de Thomson l'àtom consistia en una esfera uniforme de matèria carregada positivament en la qual es trobaven incrustats els electrons d'una manera semblant a com ho estan les llavors en una síndria.
Model Atòmic de Thomson

Rutherford:

Per Ernest Rutherford, l'àtom era un sistema planetari d'electrons girant al voltant d'un nucli atòmic pesat i amb càrrega elèctrica positiva. El model atòmic de Rutherford pot resumir de la següent manera:
1. L'àtom posseeix un nucli central petit, amb càrrega elèctrica positiva, que conté gairebé tota la massa de l'àtom.
2. Els electrons giren a grans distàncies al voltant del nucli en òrbites circulars.
3. La suma de les càrregues elèctriques negatives dels electrons ha de ser igual a la càrrega positiva del nucli, ja que l'àtom és elèctricament neutre.
Model Atòmic de Rutherford

webgrafia

Credits:

Created with images by geckzilla - "NGC2985" • geckzilla - "NGC2985" • geckzilla - "NGC2985" • geckzilla - "NGC2985" • geckzilla - "NGC2985"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.