Mense van die Vallei Jacob Enthoven

Ronelle

Sy is 'n vierde jaar onderwysstudent. Haar hele lewe lank droom sy al om 'n verskil te maak in Suid-Afrikaanse skole, maar spesifiek in die minderbevoorregte skole. Sy ervaar dat daar baie struikelblokke in Suid-Afrika se kurrikulum is wat baie leerders weerhou daarvan om te leer. Sy voel daar is 'n gaping tussen die leerders wat akademies aangelê is en die wat meer prakties is. Sy het in haar derde jaar besef dat daar geen skole is vir leerders wat meer prakties aangelê is nie en die wat daar was het toegemaak. Hierdie leerders word agtergelaat en raak deel van 'n wrede siklus. Dit is 'n lang pad wat sy moet stap en sy doen alles in haar vermoë om meer te leer hoe om sulke skole op te rig.

Dominique Enthoven

Sy woon al drie maande in die vallei met haar vier kinders en haar man Adrian. Voor sy hier gewoon het het sy in Johannesburg gewoon. Sy is 'n boer en sy werk op Bethlehem plaas wat langs Kylemore is. Sy doen ook 'n bietjie skryf werk. Sy het hiernatoe getrek on die stads lewe te ontsnap. Sy sê jy moet jou hele haart saam neem, dit beteken dat alles wat jy aanpak jy met volle oorgawe aanpak.

Simon Molotsi

Hy is in 1981 op 'n plaas met die naam Thronvale gebore. Hy het tot 2012 daar gebly, dan het hy met sy familie na 'n plaas met die naam Viljoenskroon toeverskuif. Hy werk nou in Franschhoek as 'n sjef en hy bestuur elke kersfees na sy huis in die Freestate toe. Hy sê dat die kerk het hom gered baie kere in sy lewe en dit is hoekom elke iemand moet vertroue die kerk.

Shannon

Sy het groot geraak op 'n plaas net buite Stellenbosch. As kind het sy baie swaar finansieel groot geword en het net graad 8 agter haar naam. Dit het haar nie ondergekry nie en sy het aanhou veg vir haar plek in die samelewing. Ongelukkig het sy swanger geraak op die ouderdom van sewentien jaar. Ses jaar later hoor sy by haar buurman van nuwe boere wat langs Kylemore ingetrek het. Sy het 5 kilometer gestap om te gaan werk soek en tot haar geluk het hulle iemand gekort om skoon te maak. Met hierdie geld wat sy nou elke maand verdien kan syndrome haar oudste kind in die skool sit en vir haar 'n goeie toekoms skep.

Created By
Jacob Enthoven
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.