Izrael 16-22 listopada 2016

Tak rozpoczęła się nasza podróż:

16 listopada

I w końcu zadowoleni dolecieliśmy...a tam ktoś na nas czekał:

Mira serdecznie nas przywitała :)

Także w pierwszym dniu poznaliśmy już nowych znajomych:

Był to piękny początek naszej wycieczki

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.