Unelmapäivät Pekka Halosen akatemiassa

Tavoite

 • saada hoidettua kaikki siihen mennessä kertyneet keskeneräiset opinnot
 • Opintojen suorittamistavat suunnitellaan yksilöllisesti
 • Sisältää ohjauksen ja tuen (erityisopettajat ja konsultoivat opet)
 • Lopuksi suorittaa vaadittavat näytöt
 • Opiskelijan omien vahvuuksien löytäminen
 • Oman osaamisen hyödyntäminen tehtävässä

Toteutus 11.-28.4.

Lähipäivät:

 • vko 15: 11.4.–12.4.
 • vko 16: 20.4.–21.4.
 • vko 17: 26.4. ja 28.4.

Paikalla Satu I., Elina ja Christina

Opiskelija

 • Tarvitsee työaikaa lähipäivät viikoilla 15-17, yht. 6 (2+2+2)
 • Muut päivät itsenäistä työskentelyä
 • Sitoutuu vain tähän työskentelyyn 2 - 3 viikon ajaksi
 • Ei osallistu tuona aikana muuhun opiskeluun
 • Jos tehtävää on vähän voi tehdä itsenäisesti ja osallistua kaikkiin tai muutamaan lähipäivään

Ohjelma / työskentelyn runko

Ryhmänohjaaja, erva ja erityisopettajat

 1. Kartoittavat unelmapäiville osallistuvat opiskelijat ja suunnittelevat yhdessä, millaisilla tehtäväkokonaisuuksilla opinnot saadaan suoritettua ja osaaminen osoitettua
 2. Satu I. / Elina / Christina ja ryhmänohjaaja täyttävät opiskelijan kanssa lomakkeen ”Suunnitelma opintojen etenemisen tueksi” > Kootaan kaikki keskeneräiset opinnot samalle lomakkeelle

Mikäli pajassa suoritetaan näyttö, konsultoidaan ko. ammattiosaamisen näytön vastuuopettajaa

Unelmapäivä 1 (11.4.)

 • Työskentelyn tavoitteen esitteleminen ja orientaatio
 • Luento positiivisesta psykologiasta
 • VIA-vahvuustestin tekeminen ja keskustelu tuloksista
 • Itsetuntemukseen liittyvät kirjoittamistehtävät
 • Kirjoittamisen / luovan työn prosessi
 • Suunnitellaan yksilöllisesti aikataulu opiskelijan kanssa

Unelmapäivä 2 (12.4.)

 • Prosessi jatkuu
 • SWOT-analyysi
 • Kollaasityöskentely/moodboard/mind map
 • Mitä osaan jo? Miten voin hyödyntää sitä? Mitä vielä tarvitsen?
 • Tarvittavan osaamisen hankkimisen hahmottelu?

Klinikkatapaamiset

 • Ohjausryhmä tapaa jokaisen opiskelijan henkilökohtaisesti
 • Laaditaan opiskelua varten suunnitelma ja aikataulu
 • Suunnitellaan opiskeluun tarvittava tuki ja ohjaus
 • Suunnitellaan osallistuminen opetukseen tarvittaessa
 • Pyydetään konsultaatiota tarvittaessa ohjausryhmän ulkopuolisilta opettajilta

Itsenäistä ja ohjattua työskentelyä vko 16 (20.–21.4.)

 • Opiskelija työskentelee annettujen tehtävien parissa itsenäisesti
 • Opiskelijaa ohjataan ja tavataan sopimuksen mukaan
 • Opiskelija osallistuu opetukseen, mikäli se on sisällytetty suunnitelmaan

Viimeistely, purku & arviointi vko 17 (26.4. ja 28.4.)

 • Opiskelijaa ohjataan tehtävien viimeistelyssä ja annetaan palautetta oppimisesta
 • Opiskelija näyttää osaamisensa joko kirjallisten tai suullisten tehtävien kautta
 • Opiskelijalle järjestetään näyttö niissä opinnoissa, joissa edellytetään näyttöä
 • Opiskelijan osaaminen arvioidaan ja viedään suoritukset opintorekisteriin

Jatko

 • Itsearviointi
 • Jatkosuunnitelmat
 • Palaute kokonaisuuden onnistumisesta vetäjille

Credits:

Created with images by holdosi - "girl at night running" • cata.strophic. - "clouds." • Pexels - "adventure balloons colorful" • Wokandapix - "read learn school" • Moyan_Brenn - "Study" • werner22brigitte - "flying seagull bird"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.