Loading

Der, die oder das

DOWNLOAD IN APP-STORE:

001

1. d__ WC

2. d__ Öl

3. d__ Ei

4. d__ CD

5. d__ Typ

6. d__ Oma

7. d__ Opa

8. d__ Ehe

9. d__ Ohr

10. d__ Arm

002

1. d__ Fuß

2. d__ Tod

3. d__ Not

4. d__ Mal

5. d__ Uhr

6. d__ Tag

7. d__ Maß

8. d__ Bad

9. d__ Tür

10. d__ Gas

003

1. d__ See

2. d__ Ort

3. d__ Bau

4. d__ Tor

5. d__ Hof

6. d__ Tal

7. d__ Art

8. d__ Kuh

9. d__ Eis

10. d__ PKW

004

1. d__ Rad

2. d__ LKW

3. d__ Bus

4. d__ Weg

5. d__ Zug

6. d__ Bar

7. d__ Tee

8. d__ Hut

9. d__ Top

10. d__ SMS

005

1. d__ Job

2. d__ Fax

3. d__ Zoo

4. d__ Ski

5. d__ Fan

6. d__ DVD

7. d__ Hit

8. d__ Tat

9. d__ Amt

10. d__ Mut

006

1. d__ Rat

2. d__ Name

3. d__ Pass

4. d__ Baby

5. d__ Kind

6. d__ Kita

7. d__ Frau

8. d__ Mann

9. d__ Dame

10. d__ Herr

007

1. d__ Mama

2. d__ Papa

3. d__ Sohn

4. d__ Kopf

5. d__ Auge

6. d__ Haar

7. d__ Bart

8. d__ Nase

9. d__ Mund

10. d__ Zahn

008

1. d__ Hals

2. d__ Hand

3. d__ Bein

4. d__ Knie

5. d__ Herz

6. d__ Blut

7. d__ Nerv

8. d__ Haut

9. d__ Wohl

10. d__ Ruhe

009

1. d__ Mühe

2. d__ Tote

3. d__ Arzt

4. d__ Diät

5. d__ Fall

6. d__ Gift

7. d__ Pech

8. d__ Wort

9. d__ Satz

10. d__ Text

010

1. d__ Zeit

2. d__ Ende

3. d__ Jahr

4. d__ Höhe

5. d__ Zahl

6. d__ Haus

7. d__ Heim

8. d__ Wirt

9. d__ Lift

10. d__ Flur

011

1. d__ Gang

2. d__ Raum

3. d__ Dach

4. d__ Wand

5. d__ Sofa

6. d__ Bett

7. d__ Bild

8. d__ Herd

9. d__ Ofen

10. d__ Topf

012

1. d__ Tuch

2. d__ Müll

3. d__ Glas

4. d__ Holz

5. d__ Ding

6. d__ Zeug

7. d__ Zone

8. d__ Lage

9. d__ Welt

10. d__ Erde

013

1. d__ Mond

2. d__ Meer

3. d__ Ufer

4. d__ Saal

5. d__ Turm

6. d__ Park

7. d__ Bank

8. d__ Land

9. d__ Berg

10. d__ Wald

014

1. d__ Feld

2. d__ Dorf

3. d__ Luft

4. d__ Sand

5. d__ Baum

6. d__ Rose

7. d__ Gras

8. d__ Tier

9. d__ Maus

10. d__ Hund

015

1. d__ Vieh

2. d__ Rind

3. d__ Grad

4. d__ Wind

5. d__ Auto

6. d__ Sitz

7. d__ Taxi

8. d__ Ecke

9. d__ Nähe

10. d__ Rand

016

1. d__ Eile

2. d__ Stau

3. d__ Halt

4. d__ Bahn

5. d__ Boot

6. d__ Flug

7. d__ Lärm

8. d__ Zoll

9. d__ Zelt

10. d__ Rest

017

1. d__ Café

2. d__ Gast

3. d__ Koch

4. d__ Obst

5. d__ Pilz

6. d__ Salz

7. d__ Käse

8. d__ Fett

9. d__ Mehl

10. d__ Brot

018

1. d__ Soße

2. d__ Reis

3. d__ Kloß

4. d__ Huhn

5. d__ Saft

6. d__ Wein

7. d__ Bier

8. d__ Kauf

9. d__ Ware

10. d__ Dose

019

1. d__ Sack

2. d__ Tüte

3. d__ Wert

4. d__ Mode

5. d__ Form

6. d__ Gold

7. d__ Ring

8. d__ Loch

9. d__ Hemd

10. d__ Hose

020

1. d__ Rock

2. d__ Post

3. d__ Zins

4. d__ Teil

5. d__ Kurs

6. d__ Fach

7. d__ Note

8. d__ Heft

9. d__ Kuli

10. d__ Test

021

1. d__ Chef

2. d__ Lohn

3. d__ Büro

4. d__ Team

5. d__ Werk

6. d__ Fest

7. d__ Foto

8. d__ Ball

9. d__ Sieg

10. d__ Kino

022

1. d__ Film

2. d__ Club

3. d__ Spaß

4. d__ Witz

5. d__ Tour

6. d__ Oper

7. d__ Jazz

8. d__ Lied

9. d__ Star

10. d__ Tanz

023

1. d__ Buch

2. d__ Dieb

3. d__ Volk

4. d__ Wahl

5. d__ Rede

6. d__ Asyl

7. d__ Gott

8. d__ Lust

9. d__ Ehre

10. d__ Ziel

024

1. d__ Sinn

2. d__ Plan

3. d__ Idee

4. d__ Dank

5. d__ Tipp

6. d__ Lüge

7. d__ Alter

8. d__ Leute

9. d__ Junge

10. d__ Puppe

025

1. d__ Rente

2. d__ Vater

3. d__ Enkel

4. d__ Tante

5. d__ Onkel

6. d__ Neffe

7. d__ Glück

8. d__ Stirn

9. d__ Lippe

10. d__ Brust

026

1. d__ Bauch

2. d__ Magen

3. d__ Seife

4. d__ Creme

5. d__ Figur

6. d__ Kraft

7. d__ Traum

8. d__ Leben

9. d__ Pille

10. d__ Salbe

027

1. d__ Feuer

2. d__ Alarm

3. d__ Opfer

4. d__ Wunde

5. d__ Frage

6. d__ Zeile

7. d__ Datum

8. d__ Abend

9. d__ Nacht

10. d__ Woche

028

1. d__ Monat

2. d__ Menge

3. d__ Gramm

4. d__ Tonne

5. d__ Pfund

6. d__ Liter

7. d__ Länge

8. d__ Meter

9. d__ Miete

10. d__ Grund

029

1. d__ Umzug

2. d__ Stufe

3. d__ Stock

4. d__ Salon

5. d__ Küche

6. d__ Decke

7. d__ Möbel

8. d__ Couch

9. d__ Tisch

10. d__ Stuhl

030

1. d__ Regal

2. d__ Gerät

3. d__ Kohle

4. d__ Strom

5. d__ Lampe

6. d__ Licht

7. d__ Kanne

8. d__ Tasse

9. d__ Gabel

10. d__ Fleck

031

1. d__ Staub

2. d__ Eisen

3. d__ Sache

4. d__ Nagel

5. d__ Sonne

6. d__ Stern

7. d__ Insel

8. d__ Küste

9. d__ Fluss

10. d__ Kanal

032

1. d__ Süden

2. d__ Osten

3. d__ Stadt

4. d__ Halle

5. d__ Kiosk

6. d__ Mauer

7. d__ Platz

8. d__ Natur

9. d__ Blick

10. d__ Wiese

033

1. d__ Boden

2. d__ Stein

3. d__ Blatt

4. d__ Blume

5. d__ Ernte

6. d__ Fisch

7. d__ Vogel

8. d__ Katze

9. d__ Pferd

10. d__ Klima

034

1. d__ Hitze

2. d__ Wärme

3. d__ Wolke

4. d__ Regen

5. d__ Blitz

6. d__ Sturm

7. d__ Nebel

8. d__ Motor

9. d__ Abgas

10. d__ Druck

035

1. d__ Kurve

2. d__ Mitte

3. d__ Punkt

4. d__ Linie

5. d__ Kreuz

6. d__ Bogen

7. d__ Kreis

8. d__ Ampel

9. d__ Tempo

10. d__ Panne

036

1. d__ Fahrt

2. d__ Karte

3. d__ Tarif

4. d__ Gleis

5. d__ Wagen

6. d__ Fähre

7. d__ Hafen

8. d__ Start

9. d__ Reise

10. d__ Visum

037

1. d__ Hotel

2. d__ Essen

3. d__ Durst

4. d__ Stück

5. d__ Lokal

6. d__ Apfel

7. d__ Birne

8. d__ Salat

9. d__ Bohne

10. d__ Essig

038

1. d__ Honig

2. d__ Milch

3. d__ Sahne

4. d__ Quark

5. d__ Suppe

6. d__ Nudel

7. d__ Steak

8. d__ Wurst

9. d__ Grill

10. d__ Laden

039

1. d__ Markt

2. d__ Kasse

3. d__ Reihe

4. d__ Kunde

5. d__ Marke

6. d__ Kerze

7. d__ Preis

8. d__ Summe

9. d__ Beleg

10. d__ Kleid

040

1. d__ Größe

2. d__ Farbe

3. d__ Kette

4. d__ Stoff

5. d__ Leder

6. d__ Wolle

7. d__ Knopf

8. d__ Nadel

9. d__ Jeans

10. d__ Jacke

041

1. d__ Anzug

2. d__ Bluse

3. d__ Socke

4. d__ Schuh

5. d__ Brief

6. d__ Paket

7. d__ Münze

8. d__ Konto

9. d__ Frist

10. d__ Radio

042

1. d__ Folge

2. d__ Handy

3. d__ Anruf

4. d__ Taste

5. d__ Datei

6. d__ Lehre

7. d__ Übung

8. d__ Pause

9. d__ Tafel

10. d__ Beruf

043

1. d__ Bauer

2. d__ Maler

3. d__ Liste

4. d__ Notiz

5. d__ Kopie

6. d__ Firma

7. d__ Labor

8. d__ Lager

9. d__ Messe

10. d__ Trend

044

1. d__ Feier

2. d__ Hobby

3. d__ Sport

4. d__ Spiel

5. d__ Profi

6. d__ Rolle

7. d__ Disko

8. d__ Party

9. d__ Humor

10. d__ Musik

045

1. d__ Kunst

2. d__ Täter

3. d__ SpurV

4. d__ Zeuge

5. d__ Recht

6. d__ Regel

7. d__ Macht

8. d__ Staat

9. d__ König

10. d__ Krise

046

1. d__ Krieg

2. d__ Feind

3. d__ Kampf

4. d__ Laune

5. d__ Liebe

6. d__ Angst

7. d__ Sorge

8. d__ Ärger

9. d__ Zweck

10. d__ Bitte

047

1. d__ Hilfe

2. d__ Anrede

3. d__ Heimat

4. d__ Person

5. d__ Mensch

6. d__ Jugend

7. d__ Senior

8. d__ Eltern

9. d__ Mutter

10. d__ Bruder

048

1. d__ Cousin

2. d__ Nichte

3. d__ Körper

4. d__ Rücken

5. d__ Finger

6. d__ Muskel

7. d__ Bürste

8. d__ Parfüm

9. d__ Stress

10. d__ Schlaf

049

1. d__ Geburt

2. d__ Fieber

3. d__ Grippe

4. d__ Husten

5. d__ Kranke

6. d__ Doktor

7. d__ Praxis

8. d__ Termin

9. d__ Klinik

10. d__ Rezept

050

1. d__ Mittel

2. d__ Unfall

3. d__ Aktion

4. d__ Gefahr

5. d__ Fehler

6. d__ Stimme

7. d__ Moment

8. d__ Anfang

9. d__ Beginn

10. d__ Minute

051

1. d__ Stunde

2. d__ Alltag

3. d__ Morgen

4. d__ Mittag

5. d__ Montag

6. d__ Breite

7. d__ Nummer

8. d__ Mieter

9. d__ Makler

10. d__ Fläche

052

1. d__ Aufzug

2. d__ Treppe

3. d__ Zimmer

4. d__ Balkon

5. d__ Keller

6. d__ Sessel

7. d__ Dusche

8. d__ Kissen

9. d__ Ersatz

10. d__ Wecker

053

1. d__ Teller

2. d__ Messer

3. d__ Löffel

4. d__ Wäsche

5. d__ Abfall

6. d__ Schere

7. d__ Hammer

8. d__ Umwelt

9. d__ Region

10. d__ Gebiet

054

1. d__ Gegend

2. d__ Himmel

3. d__ Norden

4. d__ Westen

5. d__ Vorort

6. d__ Garten

7. d__ Schutz

8. d__ Wasser

9. d__ Wetter

10. d__ Schnee

055

1. d__ Sommer

2. d__ Herbst

3. d__ Winter

4. d__ Steuer

5. d__ Benzin

6. d__ Diesel

7. d__ Reifen

8. d__ Bremse

9. d__ Fahrer

10. d__ Laster

056

1. d__ U-Bahn

2. d__ S-Bahn

3. d__ Brücke

4. d__ Straße

5. d__ Garage

6. d__ Schild

7. d__ Ansage

8. d__ Schiff

9. d__ Saison

10. d__ Grenze

057

1. d__ Gepäck

2. d__ Koffer

3. d__ Hunger

4. d__ Inhalt

5. d__ Hälfte

6. d__ Kneipe

7. d__ Frucht

8. d__ Banane

9. d__ Orange

10. d__ Gemüse

058

1. d__ Gewürz

2. d__ Tomate

3. d__ Zucker

4. d__ Butter

5. d__ Gebäck

6. d__ Kuchen

7. d__ Bonbon

8. d__ Pommes

9. d__ Braten

10. d__ Kaffee

059

1. d__ Kabine

2. d__ Käufer

3. d__ Bedarf

4. d__ Modell

5. d__ Kasten

6. d__ Kosten

7. d__ Betrag

8. d__ Rabatt

9. d__ Zettel

10. d__ Tasche

060

1. d__ Brille

2. d__ Schirm

3. d__ Mantel

4. d__ Kostüm

5. d__ Dienst

6. d__ Schein

7. d__ Gebühr

8. d__ Kredit

9. d__ Schuld

10. d__ Risiko

061

1. d__ Presse

2. d__ Studio

3. d__ Sender

4. d__ Notruf

5. d__ CD-ROM

6. d__ System

7. d__ Symbol

8. d__ Angabe

9. d__ E-Mail

10. d__ Schule

062

1. d__ Lehrer

2. d__ Physik

3. d__ Chemie

4. d__ Klasse

5. d__ Abitur

6. d__ Erfolg

7. d__ Arbeit

8. d__ Stelle

9. d__ Leiter

10. d__ Gehalt

063

1. d__ Streik

2. d__ Ordner

3. d__ Fabrik

4. d__ Anlage

5. d__ Handel

6. d__ Export

7. d__ Import

8. d__ Steuer

9. d__ Gewinn

10. d__ Urlaub

064

1. d__ Ferien

2. d__ Ostern

3. d__ Strand

4. d__ Kamera

5. d__ Tennis

6. d__ Chance

7. d__ Rekord

8. d__ Sieger

9. d__ Ticket

10. d__ Gruppe

065

1. d__ Sänger

2. d__ Kultur

3. d__ Museum

4. d__ Gewalt

5. d__ Flucht

6. d__ Beweis

7. d__ Gesetz

8. d__ Anwalt

9. d__ Urteil

10. d__ Strafe

066

1. d__ Beamte

2. d__ Bürger

3. d__ Verbot

4. d__ Antrag

5. d__ Reform

6. d__ Verein

7. d__ Partei

8. d__ Kirche

9. d__ Soldat

10. d__ Gefühl

067

1. d__ Freude

2. d__ Geduld

3. d__ Zufall

4. d__ Wunder

5. d__ Ahnung

6. d__ Wunsch

7. d__ Kritik

8. d__ Streit

9. d__ Lösung

10. d__ Vorname

068

1. d__ Wohnort

2. d__ Adresse

3. d__ Ausweis

4. d__ Mädchen

5. d__ Märchen

6. d__ Rentner

7. d__ Familie

8. d__ Tochter

9. d__ Trauung

10. d__ Ehepaar

069

1. d__ Ehefrau

2. d__ Ehemann

3. d__ Gesicht

4. d__ Knochen

5. d__ Fitness

6. d__ Schmerz

7. d__ Alkohol

8. d__ Raucher

9. d__ Patient

10. d__ Pfleger

070

1. d__ Beitrag

2. d__ Spritze

3. d__ Medizin

4. d__ Tropfen

5. d__ Wirkung

6. d__ Unglück

7. d__ Notfall

8. d__ Ursache

9. d__ Achtung

10. d__ Schaden

071

1. d__ Verlust

2. d__ Verband

3. d__ Sprache

4. d__ Antwort

5. d__ Schrift

6. d__ Sekunde

7. d__ Freitag

8. d__ Samstag

9. d__ Sonntag

10. d__ Quartal

072

1. d__ Zukunft

2. d__ Gewicht

3. d__ Million

4. d__ Wohnung

5. d__ Zuhause

6. d__ Nachbar

7. d__ Zustand

8. d__ Eingang

9. d__ Klingel

10. d__ Ausgang

073

1. d__ Fenster

2. d__ Schrank

3. d__ Vorhang

4. d__ Teppich

5. d__ Spiegel

6. d__ Apparat

7. d__ Automat

8. d__ Heizung

9. d__ Energie

10. d__ Leitung

074

1. d__ Stecker

2. d__ Besteck

3. d__ Ordnung

4. d__ Plastik

5. d__ Bereich

6. d__ Zentrum

7. d__ Gebäude

8. d__ Gebirge

9. d__ Pflanze

10. d__ Schwein

075

1. d__ Verkehr

2. d__ Fahrrad

3. d__ Parkuhr

4. d__ Zeichen

5. d__ Strecke

6. d__ Abfahrt

7. d__ Ankunft

8. d__ Station

9. d__ Bahnhof

10. d__ Landung

076

1. d__ Tourist

2. d__ Ausland

3. d__ Camping

4. d__ Pension

5. d__ Appetit

6. d__ Portion

7. d__ Scheibe

8. d__ Kantine

9. d__ Kellner

10. d__ Vitamin

077

1. d__ Pflaume

2. d__ Zitrone

3. d__ Zwiebel

4. d__ Pfeffer

5. d__ Fleisch

6. d__ Getränk

7. d__ Einkauf

8. d__ Händler

9. d__ Artikel

10. d__ Angebot

078

1. d__ Werbung

2. d__ Katalog

3. d__ Flasche

4. d__ Prozent

5. d__ Zahlung

6. d__ Schmuck

7. d__ T-Shirt

8. d__ Strumpf

9. d__ Stiefel

10. d__ Agentur

079

1. d__ Service

2. d__ Stempel

3. d__ Bargeld

4. d__ Mahnung

5. d__ Zeitung

6. d__ Ausgabe

7. d__ Bericht

8. d__ Anzeige

9. d__ Sendung

10. d__ Empfang

080

1. d__ Meldung

2. d__ Telefon

3. d__ Vorwahl

4. d__ Rechner

5. d__ Monitor

6. d__ Drucker

7. d__ Studium

8. d__ Schüler

9. d__ Student

10. d__ Prüfung

081

1. d__ Zeugnis

2. d__ Versuch

3. d__ Führung

4. d__ Kollege

5. d__ Friseur

6. d__ Meister

7. d__ Experte

8. d__ Aufgabe

9. d__ Pflicht

10. d__ Schicht

082

1. d__ Schluss

2. d__ Projekt

3. d__ Sitzung

4. d__ Auftrag

5. d__ Vertrag

6. d__ Tabelle

7. d__ Produkt

8. d__ Technik

9. d__ Methode

10. d__ Betrieb

083

1. d__ Kapital

2. d__ Neujahr

3. d__ Schritt

4. d__ Ausflug

5. d__ Fußball

6. d__ Stadion

7. d__ Spieler

8. d__ Trainer

9. d__ Theater

10. d__ Zuhörer

084

1. d__ Musiker

2. d__ Konzert

3. d__ Klavier

4. d__ Gitarre

5. d__ Schloss

6. d__ Polizei

7. d__ erdacht

8. d__ Aussage

9. d__ Richter

10. d__ Gericht

085

1. d__ Prozess

2. d__ Behörde

3. d__ Rathaus

4. d__ Frieden

5. d__ Umfrage

6. d__ Protest

7. d__ Vortrag

8. d__ Politik

9. d__ Schreck

10. d__ Zweifel

086

1. d__ Heimweh

2. d__ Meinung

3. d__ Ansicht

4. d__ Absicht

5. d__ Gedanke

6. d__ Einfall

7. d__ Vorteil

8. d__ Hinweis

9. d__ Vorwurf

10. d__ Störung

087

1. d__ Problem

2. d__ Quatsch

3. d__ Herkunft

4. d__ Kindheit

5. d__ Hochzeit

6. d__ Ehegatte

7. d__ Trennung

8. d__ Schulter

9. d__ Bewegung

10. d__ Kalender

088

1. d__ Therapie

2. d__ Betreuer

3. d__ Erholung

4. d__ Apotheke

5. d__ Tablette

6. d__ Vorsicht

7. d__ Pflaster

8. d__ Gespräch

9. d__ Alphabet

10. d__ Ausdruck

089

1. d__ Dienstag

2. d__ Mittwoch

3. d__ Bewohner

4. d__ Eigentum

5. d__ Wohngeld

6. d__ Toilette

7. d__ Terrasse

8. d__ Handtuch

9. d__ Garantie

10. d__ Haushalt

090

1. d__ Geschirr

2. d__ Material

3. d__ Werkzeug

4. d__ Batterie

5. d__ Umgebung

6. d__ Richtung

7. d__ Aussicht

8. d__ Getreide

9. d__ Schlange

10. d__ Haustier

091

1. d__ Schatten

2. d__ Gewitter

3. d__ Frühling

4. d__ Fahrzeug

5. d__ Motorrad

6. d__ Fahrbahn

7. d__ Autobahn

8. d__ Kreuzung

9. d__ Ausfahrt

10. d__ Einfahrt

092

1. d__ Parkhaus

2. d__ Vorfahrt

3. d__ Rückkehr

4. d__ Fahrplan

5. d__ Flugzeug

6. d__ Maschine

7. d__ Souvenir

8. d__ Konsulat

9. d__ Mahlzeit

10. d__ Gasthaus

093

1. d__ Aprikose

2. d__ Brötchen

3. d__ Hähnchen

4. d__ Hühnchen

5. d__ Schinken

6. d__ Limonade

7. d__ Geschäft

8. d__ Bäckerei

9. d__ Drogerie

10. d__ Kaufhaus

094

1. d__ Qualität

2. d__ Päckchen

3. d__ Kosmetik

4. d__ Rechnung

5. d__ Quittung

6. d__ Kleidung

7. d__ Pullover

8. d__ Fundbüro

9. d__ Beratung

10. d__ Auskunft

095

1. d__ Postfach

2. d__ Absender

3. d__ Luftpost

4. d__ BankGeld

5. d__ Schalter

6. d__ Prospekt

7. d__ Rundfunk

8. d__ Programm

9. d__ Änderung

10. d__ Festnetz

096

1. d__ Computer

2. d__ Laufwerk

3. d__ Tastatur

4. d__ Software

5. d__ Internet

6. d__ Semester

7. d__ Direktor

8. d__ Biologie

9. d__ Resultat

10. d__ Lehrling

097

1. d__ Ergebnis

2. d__ Beispiel

3. d__ Stellung

4. d__ Arbeiter

5. d__ Aushilfe

6. d__ Fachmann

7. d__ Karriere

8. d__ Leistung

9. d__ Existenz

10. d__ Erhöhung

098

1. d__ Vollzeit

2. d__ Teilzeit

3. d__ Personal

4. d__ Original

5. d__ Einnahme

6. d__ Freizeit

7. d__ Feiertag

8. d__ Geschenk

9. d__ Picknick

10. d__ Tierpark

099

1. d__ Rucksack

2. d__ Aufnahme

3. d__ Sportart

4. d__ Sportler

5. d__ Training

6. d__ Eintritt

7. d__ Publikum

8. d__ Erlebnis

9. d__ Rhythmus

10. d__ Künstler

100

1. d__ Ereignis

2. d__ Bücherei

3. d__ Polizist

4. d__ Einbruch

5. d__ Maßnahme

6. d__ Ausnahme

7. d__ Formular

8. d__ Bescheid

9. d__ Einfluss

10. d__ Freiheit

101

1. d__ Mehrheit

2. d__ Mitglied

3. d__ Institut

4. d__ Minister

5. d__ Religion

6. d__ Konflikt

7. d__ Stimmung

8. d__ Gewissen

9. d__ Hoffnung

10. d__ Eindruck

102

1. d__ Tatsache

2. d__ Realität

3. d__ Wahrheit

4. d__ Fantasie

5. d__ Nachteil

6. d__ Anspruch

7. d__ Reaktion

8. d__ Erziehung

9. d__ Spielzeug

10. d__ Charakter

103

1. d__ Verwandte

2. d__ Schwester

3. d__ Großvater

4. d__ Ehegattin

5. d__ Scheidung

6. d__ Zahnpasta

7. d__ Krankheit

8. d__ Infektion

9. d__ Schnupfen

10. d__ Zigarette

104

1. d__ Operation

2. d__ Betreuung

3. d__ Besserung

4. d__ Feuerwehr

5. d__ Erzählung

6. d__ Buchstabe

7. d__ Zeitpunkt

8. d__ Vormittag

9. d__ Wochentag

10. d__ Jahrzehnt

105

1. d__ Gegenwart

2. d__ Kilogramm

3. d__ Kilometer

4. d__ Milliarde

5. d__ Wohnblock

6. d__ Apartment

7. d__ Vermieter

8. d__ Anmeldung

9. d__ Schlüssel

10. d__ Stockwerk

106

1. d__ Badewanne

2. d__ Steckdose

3. d__ Mülleimer

4. d__ Mülltonne

5. d__ Sperrmüll

6. d__ Kontinent

7. d__ Großstadt

8. d__ Einwohner

9. d__ Baustelle

10. d__ Bauernhof

107

1. d__ Transport

2. d__ Fußgänger

3. d__ Radfahrer

4. d__ Passagier

5. d__ Parkplatz

6. d__ Umleitung

7. d__ Rückfahrt

8. d__ Fahrkarte

9. d__ Anschluss

10. d__ Eisenbahn

108

1. d__ Bahnsteig

2. d__ Flughafen

3. d__ Reisebüro

4. d__ Tourismus

5. d__ Stadtplan

6. d__ Ausländer

7. d__ Botschaft

8. d__ Kontrolle

9. d__ Rezeption

10. d__ Ernährung

109

1. d__ Geschmack

2. d__ Frühstück

3. d__ Vorspeise

4. d__ Nachtisch

5. d__ Trinkgeld

6. d__ Bedienung

7. d__ Marmelade

8. d__ Margarine

9. d__ Kartoffel

10. d__ Schnitzel

110

1. d__ Metzgerei

2. d__ Verkäufer

3. d__ Nachfrage

4. d__ Vergleich

5. d__ Lieferung

6. d__ Schachtel

7. d__ Feuerzeug

8. d__ Garderobe

9. d__ Geldbörse

10. d__ Reinigung

111

1. d__ Reparatur

2. d__ Werkstatt

3. d__ Empfänger

4. d__ Postkarte

5. d__ Girokonto

6. d__ Inflation

7. d__ Broschüre

8. d__ Fernsehen

9. d__ Fernseher

10. d__ Nachricht

112

1. d__ Durchsage

2. d__ Gymnasium

3. d__ Schülerin

4. d__ Teilnahme

5. d__ Professor

6. d__ Bleistift

7. d__ Abschluss

8. d__ Zulassung

9. d__ Praktikum

10. d__ Forschung

113

1. d__ Erfindung

2. d__ Erklärung

3. d__ Abbildung

4. d__ Zeichnung

5. d__ Fachleute

6. d__ Ingenieur

7. d__ Bewerbung

8. d__ Interview

9. d__ Bedingung

10. d__ Tätigkeit

114

1. d__ Erfahrung

2. d__ Kündigung

3. d__ Abteilung

4. d__ Vertreter

5. d__ Industrie

6. d__ Kraftwerk

7. d__ Einkommen

8. d__ Wanderung

9. d__ Aktivität

10. d__ Zuschauer

115

1. d__ Vergnügen

2. d__ Orchester

3. d__ Verfahren

4. d__ Gefängnis

5. d__ Förderung

6. d__ Tradition

7. d__ Geheimnis

8. d__ Konferenz

9. d__ Eröffnung

10. d__ Parlament

116

1. d__ Präsident

2. d__ Regierung

3. d__ Politiker

4. d__ Gegensatz

5. d__ Gegenteil

6. d__ Vertrauen

7. d__ Interesse

8. d__ Grundlage

9. d__ Forderung

10. d__ Erlaubnis

117

1. d__ Vorschlag

2. d__ Ratschlag

3. d__ Vorurteil

4. d__ Rücksicht

5. d__ Situation

6. d__ Verhalten

7. d__ Geschlecht

8. d__ Geburtstag

9. d__ Erwachsene

10. d__ Angehörige

118

1. d__ Großeltern

2. d__ Großmutter

3. d__ Zahnbürste

4. d__ Gesundheit

5. d__ Frauenarzt

6. d__ Arztpraxis

7. d__ Medikament

8. d__ Konsequenz

9. d__ Verletzung

10. d__ Aussprache

119

1. d__ Sprichwort

2. d__ Wörterbuch

3. d__ Übersetzer

4. d__ Augenblick

5. d__ Nachmittag

6. d__ Donnerstag

7. d__ Wochenende

8. d__ Zentimeter

9. d__ Altersheim

10. d__ Grundstück

120

1. d__ Notausgang

2. d__ Wohnzimmer

3. d__ Doppelbett

4. d__ Ersatzteil

5. d__ Müllabfuhr

6. d__ Kunststoff

7. d__ Gegenstand

8. d__ Atmosphäre

9. d__ Hauptstadt

10. d__ Innenstadt

121

1. d__ Spielplatz

2. d__ Landschaft

3. d__ Temperatur

4. d__ Jahreszeit

5. d__ Kofferraum

6. d__ Fahrschule

7. d__ Querstraße

8. d__ Entfernung

9. d__ Tankstelle

10. d__ Verspätung

122

1. d__ Verbindung

2. d__ Aufenthalt

3. d__ Treffpunkt

4. d__ Unterkunft

5. d__ Nachspeise

6. d__ Restaurant

7. d__ Gaststätte

8. d__ Schokolade

9. d__ Supermarkt

10. d__ Ermäßigung

123

1. d__ Handtasche

2. d__ Briefmarke

3. d__ Sicherheit

4. d__ Journalist

5. d__ Abonnement

6. d__ Krimi Serie

7. d__ Bildschirm

8. d__ Festplatte

9. d__ Ausbildung

10. d__ Realschule

124

1. d__ Hochschule

2. d__ Teilnehmer

3. d__ Kursleiter

4. d__ Unterricht

5. d__ Mathematik

6. d__ Geschichte

7. d__ Zertifikat

8. d__ Praktikant

9. d__ Kenntnisse

10. d__ Handwerker

125

1. d__ Mechaniker

2. d__ Sekretärin

3. d__ Spezialist

4. d__ Traumberuf

5. d__ Unterlagen

6. d__ Lebenslauf

7. d__ Zeitarbeit

8. d__ Feierabend

9. d__ Überstunde

10. d__ Vertretung

126

1. d__ Wirtschaft

2. d__ Hersteller

3. d__ Produktion

4. d__ Konkurrenz

5. d__ Schwimmbad

6. d__ Fotografie

7. d__ Mannschaft

8. d__ Wettbewerb

9. d__ Instrument

10. d__ Bibliothek

127

1. d__ Einbrecher

2. d__ Verbrecher

3. d__ Bürgerbüro

4. d__ Verwaltung

5. d__ Standesamt

6. d__ Vorschrift

7. d__ Mitteilung

8. d__ Demokratie

9. d__ Minderheit

10. d__ Kommission

128

1. d__ Einführung

2. d__ Opposition

3. d__ Standpunkt

4. d__ Erinnerung

5. d__ Begründung

6. d__ Einzelheit

7. d__ Zustimmung

8. d__ Empfehlung

9. d__ Diskussion

10. d__ Kompromiss

129

1. d__ Verzeihung

2. d__ Mädchenname

3. d__ Kinderwagen

4. d__ Jugendliche

5. d__ Geschwister

6. d__ Glückwunsch

7. d__ Taschentuch

8. d__ Krankenhaus

9. d__ Katastrophe

10. d__ Notaufnahme

130

1. d__ Übersetzung

2. d__ Jahrhundert

3. d__ Jahrtausend

4. d__ Hausmeister

5. d__ Vermittlung

6. d__ Wohnungsamt

7. d__ Erdgeschoss

8. d__ Einrichtung

9. d__ Elektroherd

10. d__ Kühlschrank

131

1. d__ Klimaanlage

2. d__ Flüssigkeit

3. d__ Kennzeichen

4. d__ Straßenbahn

5. d__ Strafzettel

6. d__ Bürgersteig

7. d__ Haltestelle

8. d__ Speisewagen

9. d__ Halbpension

10. d__ Speisekarte

132

1. d__ Hackfleisch

2. d__ Verbraucher

3. d__ Unterschied

4. d__ Waschmittel

5. d__ Streichholz

6. d__ Information

7. d__ Briefkasten

8. d__ Briefträger

9. d__ Taschengeld

10. d__ Überweisung

133

1. d__ Kreditkarte

2. d__ Zeitschrift

3. d__ Schlagzeile

4. d__ Überschrift

5. d__ Übertragung

6. d__ Fortsetzung

7. d__ Grundschule

8. d__ Universität

9. d__ Philosophie

10. d__ Hausaufgabe

134

1. d__ Fortbildung

2. d__ Entwicklung

3. d__ Fortschritt

4. d__ Darstellung

5. d__ Arbeitgeber

6. d__ Angestellte

7. d__ Mitarbeiter

8. d__ Betriebsrat

9. d__ Besprechung

10. d__ Reihenfolge

135

1. d__ Weihnachten

2. d__ Spaziergang

3. d__ Fotoapparat

4. d__ Weltmeister

5. d__ Ausstellung

6. d__ Genehmigung

7. d__ Bestätigung

8. d__ Bevölkerung

9. d__ Integration

10. d__ Versammlung

136

1. d__ Überzeugung

2. d__ Intelligenz

3. d__ Gelegenheit

4. d__ Möglichkeit

5. d__ Verständnis

6. d__ Nationalität

7. d__ Führerschein

8. d__ Kindergarten

9. d__ Nichtraucher

10. d__ Sprechstunde

137

1. d__ Krankenwagen

2. d__ Krankenkasse

3. d__ Untersuchung

4. d__ Lebensgefahr

5. d__ Fremdsprache

6. d__ Quadratmeter

7. d__ Seniorenheim

8. d__ Obergeschoss

9. d__ Schreibtisch

10. d__ Spülmaschine

138

1. d__ PapierMetall

2. d__ Hauptbahnhof

3. d__ Reservierung

4. d__ Übernachtung

5. d__ Doppelzimmer

6. d__ Einzelzimmer

7. d__ Lebensmittel

8. d__ Schaufenster

9. d__ Postleitzahl

10. d__ Einschreiben

139

1. d__ Bankleitzahl

2. d__ Versicherung

3. d__ Mobiltelefon

4. d__ Telefonzelle

5. d__ Lautsprecher

6. d__ Intensivkurs

7. d__ Verbesserung

8. d__ Vorbereitung

9. d__ Berufsschule

10. d__ Wissenschaft

140

1. d__ Arbeitsplatz

2. d__ Arbeitnehmer

3. d__ Gewerkschaft

4. d__ Unterschrift

5. d__ Schauspieler

6. d__ Unterhaltung

7. d__ Buchhandlung

8. d__ Beschreibung

9. d__ Rechtsanwalt

10. d__ Gesellschaft

141

1. d__ Gemeinschaft

2. d__ Organisation

3. d__ Überraschung

4. d__ Enttäuschung

5. d__ Wirklichkeit

6. d__ Zusammenhang

7. d__ Entscheidung

8. d__ Aufforderung

9. d__ Familienstand

10. d__ Muttersprache

142

1. d__ Herkunftsland

2. d__ Schmerzmittel

3. d__ Verantwortung

4. d__ Vergangenheit

5. d__ Wetterbericht

6. d__ Kraftfahrzeug

7. d__ Einbahnstraße

8. d__ Fußgängerzone

9. d__ Verfallsdatum

10. d__ Mineralwasser

143

1. d__ Sonderangebot

2. d__ Bescheinigung

3. d__ Briefumschlag

4. d__ Fernbedienung

5. d__ Klassenarbeit

6. d__ Auszubildende

7. d__ Qualifikation

8. d__ Weiterbildung

9. d__ Beschäftigung

10. d__ Arbeitsstelle

144

1. d__ Voraussetzung

2. d__ Kommunikation

3. d__ Veranstaltung

4. d__ Bürgermeister

5. d__ Demonstration

6. d__ Unterstützung

7. d__ Schwierigkeit

8. d__ Schwiegervater

9. d__ Krankenpfleger

10. d__ Verkehrsmittel

145

1. d__ Lastkraftwagen

2. d__ Nahrungsmittel

3. d__ Mehrwertsteuer

4. d__ Kugelschreiber

5. d__ Zusammenarbeit

6. d__ Landwirtschaft

7. d__ Öffentlichkeit

8. d__ Entschuldigung

9. d__ Schwiegereltern

10. d__ Schwangerschaft

146

1. d__ Verkehrszeichen

2. d__ Geschwindigkeit

3. d__ Volkshochschule

4. d__ Industriegebiet

5. d__ Kriminalpolizei

6. d__ Missverständnis

7. d__ Schwiegertochter

8. d__ Krankenschwester

9. d__ Wohngemeinschaft

10. d__ Sehenswürdigkeit

147

1. d__ Anrufbeantworter

2. d__ Ausbildungsplatz

3. d__ Arbeitserlaubnis

4. d__ Arbeitslosigkeit

5. d__ Internetanschluss

6. d__ Weltmeisterschaft

7. d__ Pflegeversicherung

8. d__ Gebrauchsanweisung

9. d__ Staatsangehörigkeit

10. d__ Bedienungsanleitung