Udjima Ngamkham อัจจิมา งามขำ

My Profile

I'AM..FUKFAENG

นางสาวอัจจิมา งามขำ

ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปี่ที่ 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่อเล่น : ฟักแฟง

วันเกิด : 7 ตุลาคม 2537 (อายุ 22 ปี)

เบอร์โทรศัพท์ : 098-307-2537

ที่อยู่ : 230/11115 หมู่2 ปตอ. ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

ประวัติการศึกษา :

  • จบการศึกษาชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนชลประทานวิทยา
  • จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทรา
  • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความต้องการในอนาคต : ต้องการเข้ารับงานข้าราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย

ความสามารถพิเศษ : ตีเทนนิส ว่ายน้ำ วาดภาพ แต่งหน้า ถ่ายรูป

คณะกรรมการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2557

ภาพจากวันถ่ายภาพรวมคณะกรรมการปี 2557

ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

ภาพจากงานวันไหว้ครูคณะรัฐประศาสนศาสตร์ปี 2557

กิจกรรมที่เข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัย

กิจกรรมรับน้อง
กิจกรรมปฐมนิเทศปี 2557
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 2557 (รอบ1-2)
กิจกรรมดาวเดือนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2556 - 2557
กิจกรรมประกวดดาว-เดือนปี 2556
กิจกรรมประกวดดาว-เดือนปี 2557
กิจกรรมไหว้ครูคณะรัฐประศาสนศาสตร์ปี 2557
กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าข่าย สสอท.ผู้นำตามศาสตร์พระราชา
กิจกรรมการแข่งขั้นเชียร์หลีดเดอร์ ในงาน DPU Game Night 2017
กิจกรรมคณะอื่นๆ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

ชื่อหนังสือ : จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ

จากสำนักกอง/หน่วยงาน : กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เนื้อหาสำคัญ : มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่ามีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ3Rs ได้แก่ Reuse(การใช้ซ้ำ) Reduce(การลด) Recycle(การแปรรูป) และหลักประชารัฐ ซึ่งเป็นการยึดหลักการมีส่วนร่วมของทางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา รวมไปถึง ภาคประชาชน/ประชาสังคม โดยบอกถึงเป้าหมาย และแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ขยะมูลที่เกิดขึ้น

รูปแบบตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่1 : • สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน เป้าหมาย และหลักการ 3Rs – ประชารัฐในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

หน้าที่2 : การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมจากหมู่บ้าน และชุมชน

หน้าที่3 : แผนผังบทบาทและหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ขยะมูลฝอย 4ระดับ ได้แก่ จังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) อำเภอ(นายอำเภอ) ตำบล,หมู่บ้าน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ผู้บริหาร อปท / กำนัน / ผญบ) รวมไปถึงภาคครัวเรื่อน,สถานศึกษา,ศาสตร์สนา,ภาคเอกชน(หมู่บ้านและชุมชน)

หน้าที่4 : เนื้อหาบทบาทหน้าที่ของกลไลกระดับจังหวัด ทั้ง4ระดับ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด / นายอำเภอ / ผู้บริหาร อปท กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน / หมู่บ้านและชุมชน

หน้าที่5 : อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ในการกำกับดูแล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

หน้าที่6 : ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดต้องทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่น 1.ฐานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ จำหนวยหมู่บ้านและชุมชนที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในปัจจุบัน การออกกฏเกณฑ์ในการดำเนินงาน ต้นทุนและรายได้ในการบริหารจัดการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่้งแวดล้อมจังหวัด

Thank You

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.