Nieuwsbrief 3 GT3E '16-'17

Beste ouders, ik vond het weer eens tijd voor een nieuwsbrief om jullie te vertellen waar we op dit moment mee bezig zijn. Het is een drukke tijd. Voor jullie kinderen, maar ook voor alle leraren. En zeker de mentoren. In deze nieuwsbrief geef ik jullie een kleine kijk achter de schermen.

Maandag om 8 uur starten we de week bijna altijd met een mentoruur. (Soms laat ik me op vrijdagmiddag nog wel eens door jullie kinderen ompraten om dan het mentoruur te houden en maandag het 1e uur met wiskunde te vullen). Tijdens dat mentoruur is er tijd om terug te blikken op de dingen die zijn geweest. We bespreken wat er van de activiteiten van de activiteitenweek zijn bijgebleven en wat we daar van geleerd hebben. Ik heb er van geleerd dat het een bijzondere week is en dat we met de meeste onderdelen vooral door moeten blijven gaan de komende jaren. En dat bepaalde onderdelen wel vaker gedurende het jaar opnieuw besproken kunnen worden. Ik denk dan vooral aan voorlichting over alcohol en de training 'weerbaarheid en respect'. We hebben bijvoorbeeld in het mentoruur afspraken gemaakt over de kerstactie en we hebben de 10-minuten gesprekken voorbereid. Over de laatste twee onderwerpen vertel ik verderop in deze nieuwsbrief meer.

Deze tijd is een drukke tijd voor ons als mentoren. Naast het invoeren van de cijfers moeten we ook tenminste per vak één toets geanalyseerd hebben met RTTI. Reproductie, Training, Transfer, Inzicht. We zetten RTTI in om goed te kijken naar waar jullie kinderen goed in zijn en waar ze extra hulp bij kunnen gebruiken. Elk onderdeel heeft eigen tips en leerstrategieën. De mentoren spreken de rapportvergadering altijd door met de coördinator, we bekijken dan ook een RTTI totaaloverzicht van alle vakken. We gebruiken RTTI ook om onze eigen toetsen verder te ontwikkelen, verbeteren en aan te passen. Voor mij in mijn rol als coördinator is dit dus extra druk, al scheelt het dat in de vergadering van GT3E zelf kan voorbereiden.

Als leerjaarcoördinator heb ik, samen met Anja (absentie-coördinator), op dit moment extra aandacht voor de aan/afwezigheid. De stelregel is dat een leerling met meer dan 60 uur ziekteverzuim moet worden aangemeld bij de schoolarts. Als daar ook spijbeluren of verslapen tussen zit, dan zullen we ook leerplicht daarbij inschakelen. We doen dit niet om te straffen, maar proberen erger te voorkomen. En de eventuele hulp die nodig is te kunnen inschakelen. In GT3E is dit nog niet aan de orde, erg fijn dat we allemaal erg gezond (b)lijken te zijn!

Afgelopen dinsdag, vanavond en komende maandag vinden de 10 minuten gesprekken plaats. Inmiddels heb ik er een gezellige, nuttige en informatieve avond opzitten. Het is voor mij best een vermoeiende week, maar meer dan de investering waard. Ik vind het dan ook erg fijn dat bijna alle ouders zich hebben ingeschreven. (Niet ingeschreven en alsnog een gesprekje willen? Dat kan natuurlijk, mail me dan maar!)

Vandaag krijgt uw zoon/dochter een briefje mee voor onze kerstactie. Alle 3GT en 4GT klassen hebben hun eigen actie bedacht om zo veel mogelijk geld op te halen. GT3E heeft er voor gekozen om statiegeld flessen te verzamelen. De flessen mogen mee naar school, maar ook het geld van de al ingeleverde flessen mag mee. Het doel van de klas is tenminste 100 euro op te halen, dus per persoon 20 flessen inzamelen. Ik heb er inmiddels al 15;).

Donderdag 15 en dinsdag 20 december zullen er veel lessen gaan uitvallen. Tijdens deze dagen zijn er bijeenkomsten voor het personeel. Deze staan in het teken van de toekomst van het onderwijs op het Candea College.

Ik wens jullie allemaal vast een hele fijne vakantie met gezellige kerstdagen. Een goede jaarwisseling en op naar een goed, gelukkig en gezond 2017.

Lotte Topper

Created By
Lotte Topper
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.