Kabanata 15 ginoong pasta

Buod

Mga Mahahalagang Pangyayari

• Nagtungo si Isagani sa opisina ng mananaggol na si Senyor Pasta, isa sa mga may pinakamatalas na pag-iisip sa Maynila na sinasangguni ng mga prayle kung ang mga ito'y nasa gipit na kalagayan.

• Sinadya ito ni Isagani upang pakiusapan na kung maari ay mamagitan ng sang-ayon sa kanila kung sakaling sumangguni si Don Custodio.

• Inilahad ng pabuod ang mga nangyari habang pinakikiramdaman ang naginb bisa ng kanyang mga salita sa abogado. Nakinig itong mabuti at kahit alam ang kilusan ng mga estyudante, nagkunwari itong wlang alam para ipahalata agad sa binata na wala itong pakialam sa gawain ng kabataan.

• Subalit nang nalaman nito ng kailanangan nina Isagani at marining na may kaugnayan sa proyektong Akademya ang Bise-Rektor, ang mga prayle, ang Kapitan Heneral, napakunot-noo't napabulalas ito: “Bayan ito ng mga proyekto! Sige, magpatuloy ka, magpatuloy ka.”

• Binigyan ni G. Pasta ng payo ni Isagani ukol sa kanyang sadya.

• Nais ni Isagani na maaprubahan ng manananggol ang nais nilang akademya ng Wikang Kastila ngunit nabigo siya dahil nagpasiya ng abogado na huwag makialam dahil maselan ang usapan.

• Ang ganting katwiran ni Isagani ay lubos na hinangaan ng abogado dahil sa katalinuhan at katayugan ng pag-iisip nito.

Suliranin

Hindi pinagkakaloob ng pamahalaan ang kahilingan ng mga mamamayan

Mga kabataang humihiling sa pamahalaan.

Pagpapahalaga

"Alalahin ng iba tulad ng sarili" -Isagani

Rural Missions of the Philippines

http://www.rmp-nmr.org/articles/2014/06/03/our-schools-ips-now-its-4th-year

Suliranin: Wikang Panturo

Sa kasalukuyan, suliranin pa rin ang wikang dapat ipanturo. Ayon sa EDCOM (Commission on Education) ang dapat gawing panturo ay wikang Filipino. Subalit tinutuligsa ito ng iba sapagkat ang mga asignaturang English, Mathematics, at Science ay dapat na gamitan ng wikang ingles.

Credits:

Created with images by PublicDomainPictures - "background diet dinner" • jarmoluk - "old books book old" • USA-Reiseblogger - "austin texas usa"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.