L' ATOM Unitat 3

CIENTIFICS

DALTON THOMSON RUTHERFORD

JOHN DALTON

John Dalton nascut Eaglesfield, Cumberland, Anglaterra, 6 de setembre de 1766 - Manchester, Anglaterra, 27 de juliol de 1844 fou un naturalista, químic, matemàtic i meteoròleg anglès. La teoria atòmica de Dalton va permetre explicar alguns comportaments de les substàncies en els canvis químics. Ben aviat, però, van sorgir dubtes sobre alguns postulats.

JOSEPH THOMSON

Joseph John Thomson o J. J. Thomson nascut Cheetham Hill, Manchester, 18 de desembre de 1856, Cambridge, 30 d'agost de 1940 fou un professor universitari i físic anglès, guardonat amb el Premi Nobel de Física el 1906 i descobridor de l'electró.

ERNEST RUTHERFORD

Ernest Rutherford, 1r Baró Rutherford Nelson, nascut Brightwater, Nova Zelanda, Imperi Britànic, 1871. Cambridge, Anglaterra, Regne Unit, 1937. Fou un físic, químic i professor universitari britànic que fou guardonat amb el Premi Nobel de Química de l'any 1908.
Created By
Arnau Rodríguez Álvarez
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.