องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ความหมายของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามคำสั่งมนุษย์เขียนขึ้นมา ซึ่งทำงานได้แม่นยำ และรวดเร็ว

คอมพิวเตอร์ในยุคก่อนๆเป็นเครื่องใหญ่ มีราคาแพง ต่างกับในสมัยปัจจุบันมีขนาดเล็กลง และราคาไม่แพง ซึ่งมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับขนาดของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ขนาดคือ

1. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (SUPER COMPUTER)

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถจัดการ คำนวณ และทำงานได้อย่างรวดเร็ว จึงจัดว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้รวดเร็วที่สุดในโลกด้วย ส่วนใหญ่นำไปใช้งานเฉพาะด้าน เช่น ด้านพยากรณ์ งานทางด้านวิศวกร และงานทางด้านเฉพาะวิทยาศาสตร์

2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (MAINFRAME COMPUTER)

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เมนเฟรมจึงนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมสำหรับบริษัทใหญ่ๆหรือองค์กรขนาดใหญ่ เช้น บริษัท IBM เมนเฟรมจะนำไปใช้งานเป็นเครื่องศูนย์กลาง

3. มินิคอมพิวเตอร์ (MINI COMPUTER)

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลางระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์และเมนเฟรม เหมาะสำหรับองค์กรขนาดดกลาง

4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (MICROCOMPUTER)

หรืออาจเรียกสั้นๆว่า คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด ราคาถูกที่สุด สามารถหาซื้อใช้งานส่วนบุคคลได้ มีน้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

- รับข้อมูลและคำสั่ง (INPUT) จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีการป้อนข้อมูลหรือคำสั่งผ่านหน่วยรับข้อมูลต่างๆ - ประมวลผลข้อมูล (PROCESS) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจะต้องอาศัยชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณ เปรียบเทียบ หรือวิเคราะห์ โดยข้อมูลที่รับมาไปประมวลผลที่หน่วยประมวลผลกลาง - แสดงผลข้อมูล (OUTPUT) ผลลัพธ์ที่ได้การประมวลผลเรียบร้อยแล้วสามารถแสดงออในรูปแบบอื่นๆ - จัดเก็บข้อมูล (STORAGE) นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลยังสามารถจัดเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้อีก

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

หน่วยรับข้อมูล (INPUT UNIT)

ทำหน้าที่รับข้อมูลคำสั่งจากผู้ใช้ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปประมวลผล ข้อมูลที่รับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีหลากหลาย

หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

ทำหน้าที่ประมวลผล คำนวณ และควบคุมการทำงานต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ และเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 หน่วย คือ 1. หน่วยควบคุม (Control Unit : CU)ทำหน้าที่อ่านคำสั่ง สั่งงาน และควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 2. หน่วยคำนวณตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit : ALU) ทำหน้าที่คำนวณด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร การเปรียบเทียบข้อมูลมากกว่า น้อยกว่า เป็นต้น

หน่วยความจำหลัก

เป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสูง และจำเป็นต้องมีในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้จึงเรียกหน่วยความจำประเภทนี้ว่า หน่วยความจำหลัก และสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

1. หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว หรือรอม หรือที่เรียกกันว่า "หน่วยความจำถาวร"

2. หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ หรือแรม หรือที่เรียกกันว่า หน่วยความจำชั่วคราว เป็นหน่วยความจำที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลและคำสั่ง มีหน้าที่จดจำคำสั่งที่เป็นโปรแกรม

3. หน่วยความจำแคช เป็นหน่วยความจำแรกที่เพิ่มความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลของหน่วยความจำประเภทดีแรม

4. หน่วยความจำวีดีโอแรมหรือวีแรม เป็นหน่วยความจำที่ใช้สำหรับการแสดงผล

หน่วยความจำสำรอง

ทำหน้าที่เก็บข้อมูลตามคำสั่งของผู้ใช้ ซึ่งจะมีพื้นที่หรือความจุมากกว่าหน่วยความจำหลัก

หน่วยแสดงผล

เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลที่เตรียมไว้ในหน่วยความจำหลัก เพื่อส่งข้อมูลหรือสื่อสารกับผู้รับ

ระบบทางขนส่งข้อมูลหรือบัส

ระบบบัสแบบ พีซีโอ : มีซิปเซ็ตเป็นตัวควบคุมโดยเฉพาะ ทำให้มีความเร็วในการติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้สูงขึ้น

ระบบบัสแบบ เอจีพี : เป็นระบบความเร็วสูง พัฒนาเพื่อนำมาใช้กับการ์ดแสดงผลรุ่นใหม่ เพื่อรองรับงานสื่อประสม

ระบบบัสแบบพีซีโอเอกเพรส : เนื่องจากความต้องการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลที่สูงขึ้น

การทำงานของระบบบัสพื้นฐาน

บัสที่อยู่ เมื่อโปรเซสเซอร์หรืออุปกรณ์ต้องการส่งหรือ่านข้อมูล ก็จะส่งสัญญาณออกมาทางบัสที่อยู่ โดยกำหนดตำแหน่งหน่วยความจำบนบัสที่อยู่

บัสข้อมูล ใช้สำหรับส่งข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ระบุโดยบัสที่อยู่ และถูกควบคุมการเขียนส่งและอ่านข้อมูลโดยบัสควบคุม

บัสควบคุม ใช้สำหรับควบคุมการติดต่อระหว่างซีพียูกับอุปกรณ์อื่นๆ ภายในคอมพิวเตอร์ เพื่อบังคับว่าจะอ่านข้อมูลเข้ามา หรือจะส่งข้อมูลออกไป

Credits:

Created with images by DyosEL - "Wallpaper" • edwinp99 - "bokeh blur blue" • Yu. Samoilov - "System Lock" • janeb13 - "computer pc workplace" • janeb13 - "pc computer apple" • Fotocitizen - "background modern computer" • Alex Panoiu - "Cloudy Sky Wallpaper" • DyosEL - "Wallpaper" • erbephoto - "Wooden Fence Background" • ChristopherPluta - "rain after the rain a drop of" • VHartikainen - "background-wallpaper-008" • TheHilaryClark - "phone technology sunset" • PublicDomainPictures - "keyboard close-up modern" • barnimages.com - "Macbook Pro detail"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.