San Francisco CA, USA

Introducció

San Francisco és la dotzena ciutat més poblada dels Estats Units, una aglomeració metropolitana amb més de set milions d'habitants. San Francisco és un destí popular per als turistes internacionals, a més d'un important centre financer i bancari
Es troba localitzada en l'extrem nord de la península de San Francisco i només està connectada amb terra ferma pel seu extrem sud. Es comunica amb la resta del país i del món per mitjà de l'Aeroport Internacional de San Francisco.

Zones principals

Yerba Buena Gardens / Union Square

Història de la ciutat

Aquesta ciutat és ara el centre tecnològic, financer i cultural de California. És associada amb els moviments alternatius i es considera una de les ciutats més amples culturalment als Estats Units.

Vida a la ciutat al XIX

A San Francisco, ciutat principal dels EEUU a l’època, es va adoptar un sistema de transmissió de missatges que viatjaven en càpsules a través de tubs subterranis d'aire, connectant les oficines postals entre si i amb els principals nodes ferroviaris. Aquests tubs creuaven tota la ciutat, i cada càpsula podia albergar fins 600 cartes a una velocitat de 56 km/h.

Monuments importants

Pont Golden Gate
Fishersman's Wharf
Illa Alcatraz
Chinatown
Torre Coit

Curiositats

 • Mite dels taurons
 • No es pot soterrar ningú a San Francisco
 • Golden Gate a ratlles
 • Curiosa arribada d'Alcapone
 • Ciutat de la Fortuna
 • The Beatles
 • Chinatown
 • Ós californià
 • Búfals al Golden Gate Park
 • Ciutat de les Colines
 • Canvis de nom
Alba Vicente · Carla Ros · Rubén Esclapez· Andrea Emonds · Miguel Gonzálvez 4 ESO AB
Created By
Alumnes 4 ESO AB
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.