Oplossingen

Oplossingen

Onze oplossing is niet invoeren. Want het bestaat al immers je betaald per liter benzine, diesel, LPG al accijnzen dus je betaald al per kilometer. Als ze ook nog een kilometer heffing invoeren gaat dat dus dubbel op.

En als je het fileprobleem wilt oplossen kun je beter de Nederlandse infrastructuur verbeteren of gewoon het feit accepteren dat er nou eenmaal files zijn.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.