Loading

KRAK – Kempense ruimte en architectuur kwaliteitskatalysator

Doel

Een samenwerkingsmodel met partners en experten uitbouwen om de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid van de Kempense dorpen en steden te versterken, en dit met behoud van identiteit: samenwerken, agenderen, inspireren, experimenteren, implementeren in lokaal beleid, reflecteren, steeds weer terugkoppelen.

Acties

1. Netwerk Ruimte Kempen: IOK, Provincie Antwerpen, RURANT, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (incl. erfgoedcellen), en AR-TUR starten een intensief samenwerkingsverband op onder de naam Netwerk Ruimte Kempen. Een periodiek overleg tussen deze kernpartners met als doel een permanent zicht te hebben op elkaars activiteiten, om zo concrete kansen tot samenwerkingen onmiddellijk te detecteren. Bijkomend thematisch overleg met andere partners en experten zal georganiseerd worden voor specifieke ruimtelijke thema’s. Vertrekkende vanuit hun complementariteit zullen de partners maximaal samenwerken en de ondersteuning van de lokale besturen op die manier versterken (1 + 1 = 3). Ook een actuele kijk van alle lopende projecten in de verschillende gemeenten zal bijdragen tot efficiëntie en meer kruisbestuiving tussen de projecten. Naast deze samenwerking behoudt elke partner zijn eigen werking, producten en activiteiten.

2. Atelier Ruimte Kempen: een project van IOK (Plangroep) dat overkoepelend aan 29 gemeenten binnen de Kempen aangeboden zal worden. Atelier Ruimte Kempen ondersteunt de gemeenten door niet alleen te informeren en te inspireren maar ook door het aanreiken van concrete tools en instrumenten die onmiddellijk inzetbaar zijn in het lokale beleid. Daarbij ligt de focus op ruimtelijke kwaliteit, met een concrete doorvertaling van de Vlaamse en provinciale ruimtelijke beleidsvisie tot op lokaal en projectniveau. Het Atelier biedt hierbij concrete en praktische modeldocumenten, informatie en inspiratie alsook een dynamische kaart met een overzicht van planologische instrumenten en kwalitatieve projecten per gemeente. Dit alles wordt aangeboden via een levend digitaal platform, dat steeds up-to-date wordt gehouden inspelend op actuele tendensen en behoeften. De resultaten en opgebouwde expertise vanuit het Netwerk Ruimte Kempen voeden het digitaal platform: de opmaak van de modeldocumenten wordt mee opgevolgd door de partners en experten, projecten van de partners worden toegevoegd aan de Kempenkaart, partners worden betrokken bij studiedagen of workshops, bij de kwaliteitskamer en bij maatwerk.

We zijn tevreden als …

  1. er een complementaire samenwerking is tussen alle actoren die bijdragen aan kwalitatieve, duurzame, gezonde ruimtelijke ontwikkelingen binnen de Kempense dorpen en steden: natuur en landschap, architectuur, erfgoed, woonkwaliteit, duurzaamheid, zorg, gezondheid, mobiliteit, participatie,…
  2. de digitale interface van Atelier Ruimte Kempen een sterk gewaardeerd platform is en een ‘handlanger’ wordt van de gemeentelijke diensten en het lokale ruimtelijke beleid
  3. hierdoor de Kempense ruimtelijke kwaliteit en identiteit behouden blijft en versterkt wordt waar nodig, zowel van de Kempense dorps- en stadskernen als van de open ruimte.

Tijdslijn

  • 2020: formaliseren partnerschap Netwerk Ruimte Kempen
  • 2021: lancering Atelier Ruimte Kempen
  • 2022-…: Atelier Open Ruimte en Netwerk Open Ruimte op kruissnelheid

Middelen en mankracht

Voor middelen wordt gekeken naar de structurele financiering via Kempense gemeenten alsook projectsubsidies. IOK neemt de trekkersrol op bij Atelier Ruimte Kempen.

Partnerschap

IOK, AR-TUR, Provincie Antwerpen, RURANT, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, gemeente Vosselaar, Vanhout.pro (verder uit te breiden)