Loading

Linkkejä eri maiden koulutusjärjestelmä- portaaleihin OMPPU- Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle

Ulkomaisten tutkintojen vastaavuudesta

Luetteloa eri maissa suoritettujen tutkintojen vastaavuudesta ei ole. Opetushallitus voi tehdä hakemuksesta päätöksen tutkinnon rinnastamisesta tai ammattipätevyyden tunnustamisesta tai lausunnon ulkomaisesta ammatillisesta tutkinnosta. Ohessa kaavio OPHn sivulle Ulkomaisten tutkintojen tunnistaminen:

Ylioppilastutkinnon hyväksyminen

Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005):

Eräät ylioppilastutkintoa tasoltaan vastaavat tutkinnot rinnastetaan (17§) seuraavasti:

Koulutuksen päätteeksi suoritettu International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai Deutsche Internationale Abitur -tutkinto sekä Eurooppa-koulujen eurooppalainen ylioppilastutkinto tuottavat samat oikeudet kuin lukiolain 18 §:ssä ja tässä laissa tarkoitetun tutkinnon suorittaminen.

Peruskoulun arvosanojen ja todistusten tunnustaminen

Ulkomaisten ml. EU-maiden oppilaitosten todistusten arvosanoja ei voi siirtää suomalaiseen todistukseen, mutta arvosanojen sisältämää informaatiota voidaan käyttää arvosanoja annettaessa taustatietona.

Suomalaisen koulun on aina itse arvioitava oppilaan osaaminen suhteessa perusopetuksen tavoitteisiin, jotta osaaminen voidaan tunnistaa.

Osaaminen voidaan selvittää erilaisten suullisten ja kirjallisten näyttöjen avulla ja tarvittaessa myös perusopetuslain (38§) ja –asetuksen (23 §) mukaisessa erityisessä tutkinnossa.

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus (29.12.2016/1507, 46 §)

Opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai muutoin hankittu osaaminen tulee tunnistaa ja tunnustaa. Opiskelijan lähtötaso on määriteltävä ja opetuksen järjestäjän ja opiskelijan on yhdessä laadittava opiskelijalle henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opintojen aloitusvaihe, suoritettavat kurssit ja muut opiskelun keskeiset sisällöt, opiskeluaika, opintojen suorittamistavat sekä muut tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävät asiat, joista määrätään tarkemmin opetussuunnitelman perusteissa.

Aikuisten perusopetuksen 2018 sekä vuoden 2017 opetussuunnitelman mukaan opiskelusuunnitelmassa korostuvat joustavat ja henkilökohtaiset opintopolut. Lähtökohtana ovat ne perusopetuksen sisällöt, jotka oppija jo osaa ja mitkä kurssit hän tarvitsee saadakseen peruskoulun päättötodistuksen.

UNESCO (UNESCO Institute for Statistics, UIS)

Sisältää YKn jäsenmaiden (mm. Kosovo puuttuu) maiden koulutusjärjestelmään liittyvää tilastotietoa: Yleistietoa maan koulutuksesta, koulutusjärjestelmiä, osallistumisesta koulutukseen (%), koulutuksen päättävät (%), koulutuksen kustannukset (ostovoimapariteetin mukaan), lukutaidottomuus (%), 15 vuotta ylittäneiden lukutaito(%). Valitse browse by country, jonka kautta voit kirjoittaa haluamasi maan nimen tai valita maanosan mukaan.

Huom. seuraavat termit:

Gross enrolment ratio = Oppiasteen aloittaneiden määrä suhteutettuna ko. oppiasteen ikäryhmään.

Net enrolment ratio = Oppiasteen alottaneiden ikäryhmä suhteutettuna maan koko ko. ikäryhmään.

Hollantilainen valtiollinen koulutusjärjestelmäportaali NUFFIC ( The Dutch Organisation for Internationalisation in Education).

Portaalista löytyvät 66 maan koulutusjärjestelmät.

Opetushallituksen kaavioita eri maiden koulutusjärjestelmistä

Kaaviot on tarkoitettu ohjauskäyttöön. Kaavioissa kuvataan kyseisen maan koulutus- ja tutkintojärjestelmä sellaisena kuin se on ollut kaavion julkaisuhetkellä (2018). Kaaviot sisältävät koulutuksen tai tutkinnon alkukielisen nimen sekä kyseisessä maassa käytetyt englanninkieliset käännökset. Niiden avulla ohjaajan on mahdollista arvioida ulkomaisen tutkinnon tasoa.

Scholaro- Education Database

Yhdysvaltalainen tiedostokokoelma eri maiden koulutusjärjestelmistä. Kuten Unescon portaalista, myös tässä puuttuu Kosovoa koskevat tiedot

Ammatillinen koulutus ja sitä edeltävä koulutusjärjestelmä

Saksalainen valtiollinen BQ (Berufsqualifikationen)- Portal, jossa maaprofiilit ovat saksan kielellä, mutta profiileissä on linkki edellä mainitun Unescon (UIS)-sivuille.

GLOBALIS (2015)

Interaktiivinen tietokanta, joka sisältää maatietoutta, tilastoja inhimillisestä kehityksestä, artikkeleja ajankohtaisista konflikteista sekä tietoa maailman tilasta. Sivustoa ylläpitää Suomen YK-liitto.

MUITA TIETOLÄHTEITÄ

Credits:

Created with an image by geralt - "network earth block chain"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.